Nokia Lumian käyt­tä­jille Pasianssi, Mii­nan­pol­kija, Mah­jong ja Sports Trac­ker saataville

Moi,
jou­luksi on moni var­maan saa­nut Nokia Lumian, joko puhe­li­men tai phable­tin. Ja kun käyt­täjä pääsee/joutuu teke­mään Win­dows Kau­pan tilin niin Mic­ro­soft jul­kais­sut jou­lun kun­niaksi Win­dow­sista tutun Soli­tai­ren (Pasianssi), Mineswee­pe­rin (Mii­nan­pol­kija) ja lisäksi Mah­jon­gin Win­dows Pho­nelle. Samaan jou­lu­pa­ket­tiin löy­tyy vii­mei­sin (beta) myös Sports Trac­ke­ristä Win­dows Phonelle.
Ei muuta kuin uusia ohjel­mia käyt­tä­mään. Tämä­kin on yksi hyvä keino edis­tää Win­dows 8 — käyt­tä­jä­ko­ke­musta ja aut­taa var­maan Mic­ro­soft Win­dows 8.1 — ajat­te­lua tii­listä, sor­mella pyyh­käi­systä ja muista kos­ke­tus­näy­tön eduista.

Kii­tok­sia samalla asiak­kaille loka-jou­lu­kuun alalta roh­keista valin­noista ottaes­sanne suo­raan Win­dows 8.1:n käyt­töön ja päi­vit­tä­mällä uusim­mat toi­mis­to­so­vel­luk­set. Nokia Lumia on ollut monille myös käy­tössä ja samalla saatu sen hyö­dyn­tä­mi­nen myös ihan uudelle tasolle.
ter­vei­sin Jari