Office Remote toi­mii käytännössä

Moi,
kun käy­tössä on Mic­ro­soft Office 2013 (toimi myös Office 2010-ver­siossa) niin Win­dows-tie­to­ko­neen Blue­toot­hin kautta saa Win­dows 8 – puhe­li­meen, käy­tän­nössä siis Nokia Lumi­aan, sovel­luk­sen Win­dows Kau­pasta nimel­tään Office Remote. Kun sen lait­taa ja asen­taa Lumi­aan, sit­ten omaan läp­pä­riin asen­ne­taan toi­nen vas­ta­pää tästä linkistä:

  • asenna sovel­lus konee­seen jossa on MS Office 2013 tästä lin­kistä: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=321985
  • mene läp­pä­rin Blue­tooth ase­tuk­siin ja var­mista että Blue­tooth on päällä ja löydettävissä
  • avaa Word, Excel, Power­point ja siellä on työ­ka­lu­ri­villä uusi väli­lehti: Office Remote > laita se päälle. Niin ja avaa halu­tut tie­dos­tot mitä mei­na­sit esim. Power­poin­tilla näyt­tää video­ty­killä ja käy näyttämään:

Office_Remote_1

  • Käyn­nistä Office Remote puhe­li­messa, luo ker­ran Blue­tooth yhteys puhe­li­men ja tie­to­ko­neen välillä. Ja kun puhe­li­men Blue­tooth on päällä, alka­vat nuo Word, Excel- ja Power­point – tie­dos­tot näkymään

Office_Remote_2

  • puhe­li­men päässä on ”osoi­tin”, ja se toi­mii esim. Power­poin­tissa sil­loin kun esi­tys näkyy video­ty­killä. Siinä voi sit­ten sor­mella näy­tellä mitä kal­volla on

Office_Remote_3

  • Exce­lissä ja Wor­dissä ei niin pal­jon omi­nai­suuk­sia, Power­poin­tissa näkyy kel­lon­aika esi­tyk­selle sekä muis­tiin­pa­not joista voi itselle kir­joit­taa lunt­ti­la­pun mitä sei­nällä ole­valla kal­volla mei­nasi kertoa

Toi­miva, yleis­tyy var­maan seu­raa­vien kuu­kausien aikana mutta ilmes­tyi siis vasta eilen maailmanlaajuisesti.
Eilen 20.11., Jarin nimi­päi­vänä, käy­tet­tiin Imat­ran Kyl­py­län asia­kas­ti­lai­suu­dessa 1. ker­ran. Ja Ensi­lu­men latu avattu myös Imat­ralla, oli itä­maan kan­sa­lai­sia pää­osin hiih­tä­mässä kar­seassa vesi­sa­teessa. Kyllä se talvi tulee vielä Etelä-Karjalaankin…
ter­vei­sin Japa
Jari Harju
jari.harju@doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAudit Oy, Ainon­katu 7, 53100 Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics