365 Admin toi­mii ok Lumialla

Moi,
Mic­ro­soft Office 365 Admin toi­mii ok Nokia Lumialla.

Kysy lisää pil­vi­pal­ve­luista ja nii­den sovel­tu­vuu­des­tasi. Asia kan­nat­taa käydä ENSIN läpi, ja vasta sit­ten miet­tiä meneekö miltä osin tai yli­päänsä Inter­ne­tissä toi­mi­viin sys­tee­mei­hin. Säh­kö­posti ja muut ns. stan­dar­di­rat­kai­sut ok mutta yri­tyk­sen tär­keim­män jär­jes­tel­män, jota kaikki käyt­tä­vät koko ajan, osalta on mie­tin­nän ja toi­min­ta­ta­van mah­dol­lis­ten muu­tos­ten paikka.
ter­vei­sin Jari