Win­dows 8.1 käyttökokemuksia

Moi,
olen käyt­tä­nyt Win­dows 8.1 Pre­view — esi­ver­siota tosi pal­jon useam­malla koneella ja kun Win­dows 8.1 ilmes­tyi tors­taina 17.10. klo 14, pari­sen­kym­mentä lai­tetta päi­vi­tetty sen jäl­keen maa­nan­tai­hin 20.10. men­nessä. Kir­joi­tan käyt­tö­ko­ke­muk­sista lisää kun­han saamme tämän vii­kon Win­dows 8.1 — pro­jek­tit teh­tyä. Näin ollen noin 50 Wndows 8.1 — koneen käyt­tö­ko­ke­muk­sia päi­vit­täi­sestä käy­töstä ilme­nee ihan reaalimaailmasta.

Käyt­tö­ko­ke­muk­sia 18. — 25.10.2013

Kaik­ki­aan 48 Win­dows 8.1 — asen­nusta tehty hyvin eri tavoin, joko päi­vit­tä­mällä, uuden koneen asen­nuk­sen yhtey­dessä tai ihan uus­a­sen­nuk­sena. Kaksi konetta, HP työ­asema ja HP kan­net­tava, olleet sel­lai­sia joissa Win­dows 8 ei päi­vit­ty­nyt Win­dows 8.1 — ver­sioon Win­dows Kau­pan kautta. Kum­paan­kaan ei saatu lop­pu­vii­kosta asen­net­tua Kau­pan päi­vi­tyk­sellä vaikka pois­te­limme yli­mää­räi­siä ohjel­mia ja aju­reita. Vii­kon saldo on siis 2/48 Win­dows 8.1:n osalta. Ohjel­mista kaikki muut ovat toi­mi­neet paitsi muu­tama noin vm. 2005 ohjel­maa sekä Ciscon VPN clien­tin van­hem­mat ver­siot. Cisco AnyCon­nec­tin 3‑versio toi­mii uudel­lee­na­sen­nuk­sen jäl­keen ok myös Win­dows 8.1 — kannettavissa.

Win­dows 8.1 ja kosketusnäyttö

Eni­ten saat ahaa-elä­myk­siä Win­dows 8.1:n osalta kun han­kit samalla kos­ke­tus­näy­töl­li­sen kan­net­ta­van. Ja jos olet Mic­ro­soft-ympä­ris­tössä niin Nokia Lumian toi­min­ta­lo­giikka on hyvin saman­lai­nen kuin Win­dows 8:n. Samalla kan­nat­taa myös päi­vit­tää Office — toi­mis­to­pa­ketti 2013 — ver­sioon jos haluat täy­den hyö­dyn Win­dows 8.1:n uusista ominaisuuksista.
Lisää käyt­tö­ko­ke­muk­sia mar­ras­kuun alku­puo­lella, yksi viikko päi­vit­täi­sessä käy­tössä eri orga­ni­saa­tioissa antaa kaik­kein par­haim­man kuvan mikä oikeasti toi­mii ja mikä on vain myyn­ti­pu­hetta uusien käyt­tö­jär­jes­tel­mien ja nii­den toi­mi­vuu­den osalta.

Käyt­tö­ko­ke­muk­sia 28.10. — 1.11.2013

Yli 50 käyt­tä­jää käyt­tää päi­vit­täin Win­dows 8.1 — koneita ja lisäksi yhdek­sän Win­dows RT — lai­tetta päi­vi­tetty Win­dows 8.1:lle. Ylei­sesti ottaen kaikki toi­mii, ei ole juuri ollut ongel­mia päi­vi­tys­ten jäl­keen. Kos­ke­tus­näyttö sel­lai­nen jota suo­sit­te­len ja kun käyt­täjä tot­tuu sii­hen niin pyyh­kii kaik­kia mui­ta­kin Win­dows-ver­sioita. Työ­te­hon kan­nalta MS Office — pake­tin päi­vi­tys vähin­tään Office 2010 — tasolle on ehdo­ton, ja suo­si­tel­ta­vaa käyt­tää Officen uusinta 2013-ver­siota. Office 2013 — ver­sion uusim­man ver­sion, nimel­tään MS Office 365, saa myös han­kit­tua kk-kululla suo­raan netistä.
Jopa USB-poh­jai­nen COM-por­tin palikka toi­mii Win­dows 8:ssa, ja lisäksi monet ohjel­mat tun­nis­ta­vat sen Win­dows 7‑versioksi joten yhteen­so­pi­vuuson­gel­mia ei ole ollut suu­rem­min. Tot­ta­kai van­ho­jen ohjel­mien käyttö on osin haas­teel­lista mikäli ne ovat Win­dows XP- ja Win­dows 2003 Ser­ver — taus­tai­sia. Sitä var­ten kan­nat­taa har­kita pie­ni­muo­toista IT audi­toin­tia, aukeaa sil­mät nyky­maa­il­maan jos kym­me­nen vuotta van­hoja sys­tee­mejä vielä käytössä.
Win­dows 8.1 — ter­vei­sin Jari
Japa - Windows 8.1 Preview aloitusnakyma