Win­dows 8.1 ilmes­tyy siis 17.10.2013 klo 14 Suo­men aikaa

Moi,
muu­tama on jo asen­ta­nut Win­dows 8:n päi­vi­tyk­sen sopi­mus­asiak­kaana ja heillä käy­tössä Win­dows 8.1. Tos­taina 17.10. klo 14 alkaen Win­dows Sto­ren kautta Win­dows 8:n päi­vit­tä­vät käyt­tä­jät saa­vat samalla käyt­töönsä suo­raan Win­dows 8.1:n uusim­man ver­sion. Se sisäl­tää myös jo nyt jul­kais­tut, Win­dows 8.1 GA Rol­lup A ‑nimellä kul­ke­vat ohjel­ma­vir­he­kor­jauk­set ja ulkoa­su­pa­ran­nuk­set. Ne innok­kaat ja aktii­vi­set käyt­tä­jät jotka jo käyt­tä­vät Win­dows 8.1‑versiot voi­vat hakea Win­dow­sup­da­ten kautta päivitykset.
Japa - Windows 8.1 Preview aloitusnakyma

Per­jan­taina ja ensi vii­kon maa­nan­tain jäl­keen on pari­sen­kym­mentä konetta Win­dows 8.1 — ajassa ja var­maan ilme­nee uusia koh­tia. Puo­let on päi­vi­tyk­siä Win­dows 8 > Win­dows 8.1 — ver­sioon mutta eri­tyi­sesti Win­dows 7 — näi­vi­tyk­set ne joi­den osalta kan­nat­taa kysellä lisää ensi viikolla.
Win­dows 8.1 — ter­vei­sin Jari