Win­dows XP tuki päät­tyy 8.4.2014 maailmanlaajuisesti

Moi,
teini-ikään tul­lut Win­dows XP tulee tuen ja kriit­tis­ten päi­vi­tys­ten osalta tiensä pää­hän keväällä 2014. Eli noin puoli vuotta aikaa miet­tiä miten jat­kaa eri ohjel­mien osalta teh­dään ja jat­ke­taanko edel­leen Win­dows XP-käyt­tö­jär­jes­tel­män käyt­töä, lai­te­taan vir­tu­aa­li­soi­tuna pal­velu pyö­ri­mään.  Kun edel­leen on myös käy­tössä DOS-ohjel­mia jopa toi­min­na­noh­jauk­sessa niin mon­taa eri asiaa pitää ottaa huomioon.
Summa sum­ma­rum: Et enää saa Mic­ro­sof­tilta päi­vi­tyk­siä Win­dows XP:hen, mukaan lukien suojauspäivitykset.

Mitä kan­nat­taa ottaa huomioon?

Mah­dol­li­set vai­ku­tuk­set lii­ke­toi­min­taasi? Mic­ro­sof­tin mukaan eni­ten vai­kut­ta­vat nämä neljä asiaa:

  1. Tie­to­turva: Ilman erit­täin tär­keitä Win­dows XP ‑tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä tie­to­ko­neesi saat­taa jou­tua alt­tiiksi viruk­sille, vakoi­luoh­jel­mille ja muille hait­taoh­jel­mille, jotka voi­vat varas­taa tai vahin­goit­taa lii­ke­toi­min­taasi kos­ke­via tie­toja. Kun Win­dows XP:tä ei tueta, myös­kään virus­tor­jun­taoh­jel­misto ei voi suo­jata lai­tet­tasi täysin.
  2. Ohjel­mis­to­ris­kit: Monet ohjel­misto- ja lait­teis­to­val­mis­ta­jat eivät enää tue tuot­teita, jotka toi­mi­vat Win­dows XP:ssä, koska ne eivät enää saa Win­dows XP- ja Office 2003 ‑päi­vi­tyk­siä. Esi­mer­kiksi uusi Office hyö­dyn­tää moder­nia Win­dow­sia; se ei toimi Win­dows XP:ssä.
  3. Ei ketään, jolle soit­taa: Kun ongel­mia ilme­nee, yri­tyk­sel­lesi tai IT-yhteis­työ­kump­pa­nil­lesi ei enää vali­tet­ta­vasti tar­jota online- tai puhe­lin­tu­kea, joten jou­dut rat­kai­se­maan ongel­mat omin päin.
  4. Käyt­tö­kat­kos: Jär­jes­tel­mä­vir­heen ja lii­ke­toi­min­nan kes­key­ty­mi­sen riski voi kas­vaa tuen lop­pu­mi­sen, tue­tun ohjel­mis­ton puut­teen ja Win­dows XP:llä toi­mi­van lait­teis­ton van­he­ne­mi­sen takia.

Maa­il­massa, ja myös Etelä-Kar­ja­lassa, on monia ohjel­mia jotka eivät kos­kaan tule toi­mi­maan mis­sään muussa ympä­ris­tössä kuin Win­dows XP:ssä. Lisäksi niitä ei ehditä eikä kan­nata päi­vit­tä­mi­sen ilosta edes yrit­tää saada huh­ti­kuu­hun men­nessä Win­dows 7- tai Win­dows 8 — poh­jai­siksi. Mitä kan­nat­taa tehdä? Suo­sit­te­len IT audi­toin­tia, käy­dään yhdessä läpi mitä on nyt käy­tössä ja mil­lai­set ste­pit kan­nat­taa tehdä seu­raa­van vuo­den — parin aikana oman ympä­ris­tösi osalta.
Omat vas­tauk­seni nel­jään yllä ole­vaan koh­taan ovat seuraavat:

  1. Tie­to­turva: ele­tään Win­dows XP:llä ympä­ris­töissä joissa se on pakko (sar­ja­port­ti­so­vel­luk­set, eril­li­set ohjel­mat, niin kauan kuin kone toi­mii, yms.
  2. Ohjel­mis­to­ris­kit: kir­joi­ti­na­ju­rei­den puute, ohjel­mat ei toimi XP:ssä, ilme­nee koko ajan lisää, täy­sin samaa mieltä
  3. Ei ketään, jolle soit­taa: ON, alle­kir­joit­ta­neelle, sel­vi­te­tään takuu­var­masti koko ensi vuosi näitä asioita
  4. Käyt­tö­kat­kos: tulee esille koko ajan kuten kohta 2

Ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä.

Entä Win­dows 8.1 sit­ten ja sii­hen päivitys?

Japa - Windows 8.1 Preview aloitusnakyma
Win­dows 8.1 on ilmai­sena päi­vi­tyk­senä tar­jolla Win­dows Kau­pan kautta loka­kuun puo­li­vä­lissä. Ja se alkaa tulla vakiona esia­sen­net­tuna uusissa koneissa. Suo­sit­te­len samalla miet­ti­mään kos­ke­tus­näy­töl­listä kan­net­ta­vaa, sil­loin uudet omi­nai­suu­det tule­vat par­hai­ten esille. Mutta kysy lisää sii­tä­kin, migraa­tiot Win­dows 8- ja Office 2013 — ympä­ris­töön koko ajan lisään­ty­neet ja käyt­tö­ko­ke­muk­sia hyvin eri­lai­sista päi­vi­tyk­sistä, käy­tän­nön kokemuksella.
DoAudit-Oy-mainos-E-K-mhy-lehteen-syksy-2012.png
Win­dows XP — ter­vei­sin Jari
Jari Harju jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833
DoAu­dit Oy Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |
// IT audi­tointi & eri­tyis­toi­mek­sian­not // haas­ta­vien IT-ympä­ris­tö­jen kon­sul­toin­tia // Win­dows & Mac, table­tit ja äly­pu­he­li­met // tie­to­lii­kenne ja Com­pu­ter Forensics