MS Office 365 pil­vi­pal­ve­luun päivityksiä

DoAudit-Oy-mainos-E-K-mhy-lehteen-syksy-2012.pngMoi,
Mic­ro­soft tuplaa Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lun levy­ti­lan per käyt­täjä nykyi­sestä 25 Giga­ta­vusta 50 Giga­ta­vuun. Samalla Skydrive Pro — pal­ve­lun, joka tulee myös vakiona Office 365 — asiak­kaille, levy­tila nousee 7 => 25 Gt.
Kysy lisää eri pil­vi­pal­ve­lu­asioista, ja eri­tyi­sesti kuinka migraa­tio eri pos­ti­pal­ve­luista teh­dään hal­li­tusti. Kaikki ei mene kuin Ström­sössä, aina­kaan ei ihan kai­kissa pro­jek­teissa mutta yri­tän aut­taa par­haani mukaan itse­kin hyvään lop­pu­tu­lok­seen pää­se­mi­seksi. Eri­tyi­sesti kan­nat­taa miet­tiä yri­tyk­sen tär­kei­den toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mien osalta onko mil­lai­nen rat­kaisu järkevin.
Ota roh­keasti yhteyttä!
ter­vei­sin Jari