Kyril­liik­kaa, pil­vi­pal­ve­lun luot­to­kort­ti­tie­dot ja Win­dows 98!

Moi,
jos käy­tät luot­to­kort­tia eri­lai­sissa (pilvi)palveluissa, muista päi­vit­tää ne tie­tosi pal­ve­lun­tar­joa­jan sys­tee­mei­hin. Juuri tänään oli esillä kun säh­kö­pos­tit yms. lop­pui­vat yhtäk­kiä. Visa oli men­nyt van­haksi 18.5. ja kol­men kuu­kau­den (90 päi­vän) jäl­keen Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­velu ram­paut­taa ko. palvelun.

Kyril­liikka?

Samoin jos kyril­lii­kan kanssa jut­tuja, ota yhteyttä niin käy­tän­nön koke­muk­sella käy­dään läpi jutut joita pitää ottaaa huo­mioon. Ja samalla vai­valla menee myös kiina.

Win­dows 95 — Win­dows 98 — Win­dows Mil­len­nium Edition?

Win­dows 98 toi­mek­sianto oli myös muu­tama viikko sit­ten. Ja saimme kai­ken rok­kaa­maan, tosin hie­man päi­vi­timme ko. sys­tee­miä nyky­ai­kaan ja siir­ryimme Win­dows XP-maa­il­maan sar­ja­port­tien osalta.
Ota roh­keasti yhteyttä!
ter­vei­sin Jari