Win­dows 8.1 Pre­view päi­vit­täi­sessä käytössä

Moi,

asen­sin Lenovo Think­Pa­dissä toi­mi­vaan Win­dows 8 FI-ver­sion päälle Mic­ro­sof­tin uusim­man Win­dows 8.1 Pre­view version.

Japa - Windows 8.1 Preview aloitusnakyma

Kir­joi­tan tähän artik­ke­liin käy­tän­nön koke­muk­sia sitä mukaa kun käy­tän sitä päi­vit­täin. Miltä Win­dows 8.1 näyt­tää? Aloi­tus­näyt­töön voi tehdä ryh­mille nimen ja Käynnistä/Start — nap­pula on teh­nyt paluun!

27.6. asen­nus päi­vi­tyk­senä Win­dows 8:n päälle

Mic­ro­sof­tin sivuilta lata­sin pie­nen asen­nus­pa­ke­tin joka heti ensim­mäi­seksi päi­vitti Win­dows Kau­pan. Asen­nuk­sessa pitää ottaa huo­mioon että kieli vaih­tuu englan­niksi ja kun kone käyn­nis­tyy päi­vi­tyk­sen jäl­keen Win­dows Store on englanniksi.

Asen­nus jat­kuu suo­raan sen jälkeen:

Windows 8.1 Preview with Media Center - tervetuloa

Asen­nus kes­tää tun­nista kah­teen jos koneessa on pal­jon ohjel­mia. Itsel­läni Win­dows 8 — läp­pä­rissä ole­via seu­raa­vat ohjelmat:

 • Mic­ro­soft Office 2010 suomi
 • Mic­ro­soft Office 2013
 • Publis­her 2013
 • Met­roTwit
 • Paint .NET
 • Mic­ro­soft Expres­sion Web 2
 • FileZilla
 • WS-FTP
 • Mozilla Fire­fox 22
 • Google Chrome 27
 • Cisco AnyCon­nect Secure Mobi­lity Client
 • ja tusi­nan ver­ran muita erikoisohjelmia

Asen­nus tar­kis­taa yhteen­so­pi­vuu­den ja EI yhtään yhteen­so­pi­ma­tonta ohjel­maa aina­kaan asen­nus ilmoit­ta­nut. Lai­tan myö­hem­min mukaan tie­toa jos ilmes­tyy jotain yhteen­so­pi­vuus- tai toimimattomuusongelmia.

27.6. päi­vit­täistä käyttöä

Kun asen­nus oli men­nyt läpi niin suomi-ase­tuk­set tuli­vat pää­osin takai­sin. Ainoas­taan koneen nimi (This PC) on muut­tu­nut eli Computer/Tietokone on muut­ta­nut nimensä This PC. Se aika hyvä ja loo­gi­nen nimi, eikö vaan?

Lisäksi Inter­net Explo­rer on päi­vit­ty­nyt ver­sioon 11 ja toi­mi­nut koko päi­vän ok:

IE-11-selain_mukana

Ker­toi­len lisää mutta käyttö ollut ihan taval­lista. Mitään radi­kaa­lia ei ole tapah­tu­nut, olen käyt­tä­nyt Think­Pa­diä aivan taval­li­siin työ­jut­tui­hin koko päi­vän ajan.

28.6. päi­vit­täistä käyttöä

Inter­net Explo­rer 11 näyt­tää ole­van niin uusi selain, tai sen mää­ri­tyk­set sel­lai­sia joita net­ti­si­vut eivät ymmärrä, joten osa sivuista näkyy oudosti. Omat net­ti­si­vuni, www.doaudit.fi, näky­vät oudolla fontilla.

ie11_ja_googlen_fontit_ongelma

Samoin Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lun OWA näyt­tää samalta kuin kat­se­lisi Opera-selai­mella sitä:

IE11_ja_OWA_erikoisuus

Tämä var­maan Mic­ro­soft kor­jaa todella pikai­sesti, kyseessä kui­ten­kin yksi Mic­ro­sof­tin par­haista pal­ve­luista hinta-laa­tusuh­teel­taan. Olen sano­nut asiak­kaille että “hir­tän munista ne asen­ta­jat jotka vielä teke­vät Out­loo­kin PST-tie­dos­to­jen kautta kai­ken, olkoon kyseessä POP3 tai joku muu säh­kö­posti”. Täl­löin kan­nat­taa asiak­kaan miet­tiä säh­kö­pos­ti­pal­ve­lun vaih­ta­mista jos oman koneen C‑asemalle tal­le­te­taan päi­vit­täi­sen pos­ti­laa­ti­kon sano­mat PST-tie­dos­toon. Var­muus­ko­piona se vielä menet­te­lee mutta ei todel­la­kaan yri­tyk­sen pri­mää­ri­pos­ti­ta­pana. PST-tie­dosto kun tar­koit­taa käy­tän­nössä sitä että myös kalen­te­rin ja yhteys­tie­to­jen synk­ro­ni­sointi on käsi­pe­lillä tapah­tu­vaa. Rat­kaisu ei ole Nokia Ovi Suite, Nokia PC Suite eikä Apple iCloud/iTunes — synk­ro­ni­sointi, Sam­sung Kies — synk­ro­ni­sointi vaan täl­löin kan­nat­taa miet­tiä yri­tyk­sen säh­kö­posti — kalen­teri — yhteys­tie­dot ympä­ristö koko­naan uusiksi.

29. — 30.6. käyttökokemuksia

Vii­kon­lo­pun aikana kone oli taval­li­sessa käy­tössä ja ainoa suu­rempi asia oli MTV3 katsomo.fi — pal­velu jonka kautta Win­dows 8.1:n mukana tule­valla IE 11 — selai­mella ei toi­mi­nut Sil­vers­to­nen kisan kat­se­lut. Se ilmoit­taa että “asenna Sil­ver­light” mutta se on kyllä asen­net­tuna. Mikäli yrit­tää asen­nusta, tulee ilmoi­tus että olet jo asen­ta­nut sen… toimi ok Chro­mella ja Fire­foxilla kuitenkin.

1. — 2.7. käyttökokemuksia

Win­dows 8.1 päi­vitti itse win­dow­sup­da­ten kautta päi­vi­tyk­siä, noin 50 Mt päi­vi­tyk­siä. Muuta suu­rem­paa en teh­nyt, ainoas­taan käyn­nis­tin kan­net­ta­van uudes­taan ja jat­koin käyt­töä. Teho­käyt­täj’ä voi valita käyn­nis­tyykö seu­raa­valla Win­dow­sin käyn­nis­tyk­sellä Start menu vai työpöytä.

windows-8-boot-to-desktop

Kaikki Win­dows 7:n ja Win­dows 8:n pika­näp­päi­met suo­raan näp­päi­mis­töllä toi­mi­vat ihan samalla tavalla kuin aikai­sem­min. Itse käy­tän monesti niitä joten en ole edes kai­van­nut Etsi — nap­pu­laa koska kun vaan alkaa kir­joit­ta­maan mitä aikoo niin 80 % toden­nä­köi­syy­dellä se löy­tyy suo­raan niistä mitä Win­dows 8 ja Win­dows 8.1 Pre­view ehdot­taa. Tot­ta­kai kieli pitää ottaa huo­mioon, itse olen siir­ty­nyt käy­tän­nössä suo­men kie­li­siin Win­dows-käyt­tö­jär­jes­tel­män ja Office-ver­sioi­hin koska asiak­kailla pää­osin FI-ver­siot käytössä.

Ja tuli esille 1. ohjelma joka ei toimi Win­dows 8 > Win­dows 8.1 Pre­view päi­vi­tyk­sen jälkeen:

 • Cisco AnyCon­nect Secure Mobi­lity 3.0.10055

Se kyllä onnis­tuu luo­maan tun­nuk­silla VPN-yhtey­den mutta alkaa  ilmoit­ta­maan “upda­ting requi­red chan­ges” kun lukon kuva muo­dos­tuu. Ja yhteys jää sii­hen, ei matka jatku edel­leen ja net­ti­lii­kenne (tai siis kaikki) lopet­taa liikkumisen.

3. — 5.7. käyttökokemuksia

Olen käyt­tä­nyt ihan taval­li­sesta, juuri mitään poik­kea­vaa en ole huo­man­nut. Muu­ta­milla sivuilla Win­dows 8.1 Preview:n mukana tul­lut IE 11 — selain ei näytä font­teja oikein mutta ei ole suu­rem­min hai­tan­nut. Kie­li­pa­ket­tia suomi ei siis ole saa­ta­villa, mutta svenska asen­tui ihan hyvin. En tosin sitä alka­nut käyt­tä­mään mutta samoin kuin Win­dows 8:ssa, kie­let ovat vakiona ladat­ta­vissa sitä mukaa kun ne käyt­tö­jär­jes­tel­mään ilmes­ty­vät. Office-sovel­luk­sille pitää kui­ten­kin edel­leen hank­kia Lan­guage Pac­kit ja Proo­fing Tool­sit eri pake­toin­neilla ja lisenssivaihtoehdoilla.

8. — 19.7. käyttökokemuksia

Edel­leen mMuu­ta­milla sivuilla Win­dows 8.1 Preview:n mukana tul­lut IE 11 — selain ei näytä font­teja oikein mutta ei ole suu­rem­min hai­tan­nut. Kie­li­pa­ket­tia suomi ei siis ole saa­ta­villa, mutta auf Deutsch asen­tui myös ihan hyvin. Noin 17. päi­vän tie­noilla tuli taas puo­li­sen tusi­naa päi­vi­tystä ja niistä huo­mat­ta­vin oli:

- nyt toi­mii OWA (Out­look Web Access) myös IE 11 — selai­mella samalla tavalla kuin muil­la­kin, ei enää Opera-selai­men tyy­listä yksin­ker­taista käyttöliittymää

Ja alka­nut näky­mään loki­tie­dos­toissa Win­dows NT 6.3 sijaan Win­dows 8.1 eri net­ti­si­vus­to­jen sta­tis­tii­kassa. Win­dows NT %-osuu­den kasvu ei var­maan oikea tul­kinta vaan se näkyy NT-käyt­tö­jär­jes­tel­mänä vaikka kyseessä olisi Win­dows 8.1 Pre­view jota net­ti­surf­faaja käyttääkin.

20.7 — 6.8. käyttökokemuksia

Olen vaan käyt­tä­nyt, toi­mii muu­ten ok mutta IE 11 ei kel­paa osalle sivuja miten­kään. Esi­mer­kiksi Yrit­tä­jien Syner­gia (http://synergia.yrittajat.fi/) ilmoitti että väärä sala­sana. Menin jopa rese­toi­maan sala­sa­nan vaikka omasta mie­les­täni tie­sin sen. Sit­ten taas ahaa-elä­mys, oli­siko IE 11 syyl­li­nen ja oli­han se. Samalla tavalla muu­ta­mia mui­ta­kin sivus­toja käyt­täy­tyy samalla tavalla. IE 10 — selai­mella on vas­taa­via ongel­mia, mm. vero­va­paan kau­pan net­ti­so­vel­luk­set eivät Lap­peen­ran­nan seu­dulla tyk­kää IE 10 — selai­mesta, ala tax free myynti siis.

Muu­ten jat­ke­taan, ja takai­sin Win­dows 8:lle en vaih­taisi jos kie­leksi vielä tulisi suomi. Se on kui­ten­kin Etelä-Kar­ja­lan yri­tyk­sien pää­kieli, suomi siis, vielä…

ter­vei­sin Jari

PS: DoAu­di­tin osalta eni­ten lue­tut artik­ke­lit vii­mei­sen vuo­den aikana:

[nre­late-popu­lar]