Office Mobile Apple iPho­nelle ilmestyi

Mic­ro­soft rapor­toi tänään 14.6. välit­tö­mästi saa­ta­villa ole­van Mobile Office — sovel­luk­sen Ame­ri­kan mark­ki­noille Apple iPho­nelle Applen App Store — kau­pasta. Sen käyt­töön­otto vaa­tii kui­ten­kin toi­miak­seen Mic­ro­soft Office 365 Home Pre­mium — palvelun.

Office-365-Premium-tilaus
Hin­ta­taso Suo­messa — kesä­kuu 2013 tilanne

Sovel­lus tulee juhan­nus­vii­kolla saa­ta­villa Yhdys­val­to­jen lisäksi  135:lle eri mark­ki­nalle ja 29 kieltä on sen jäl­keen saatavilla.

Office365-Appstoressa

Älä sekoita tätä MS Office 365 — säh­kö­posti-kalen­teri-yhteys­tie­dot palveluun

Itsel­leni tuli aina­kin alussa sel­lai­nen mie­li­kuva että ko. pal­velu on käy­tössä kai­killa MS Office 365 — pil­vi­pal­ve­lun hank­ki­neilla mutta kun se kysyi tun­nuk­sia, tot­ta­kai sii­hen piti siis antaa se Win­dows-tun­nus jolla oli osta­nut ko. Office-paketin. 

epaselva-valinta-aktivoinnissa

Itse yri­tin ensin 25 Giga­ta­ta­vun pos­ti­laa­ti­kon tun­nuk­silla ja ihmet­te­lin kun ei toimi. Eli MS office 365 = Elisa Toi­misto 365 = Sonera Toi­misto 365 tilaus ei siis akti­voi tätä pal­ve­lua vaan on ostet­tava Word — Excel — Power­point paketti siis kk- tai vuosi-hinnoittelulla!

Office Mobile for iPhone

Miten voin tar­kis­taa onko käy­tös­säni Office 365 — tilaus?

Mikäli olet osta­nut ko. pake­tin, on siis käy­tös­säsi sel­lai­nen ympä­ristö jolla voit hyö­dyn­tää Word‑, Excel- ja Power­Point-tie­dos­toja tuke­vaa koko­nai­suutta, siis nimel­tään Office Mobile. Suo­meen se ilmes­tyy siis vii­meis­tään juhannusviikolla.

Office Mobile sisäl­tää perus­työ­ka­lut doku­ment­tien luo­mi­seen, tar­kas­te­luun ja edi­toi­mi­seen. Puhe­li­mella käyt­täjä pää­see vapaasti luo­maan ja muok­kaa­maan Word- sekä Excel-tie­dos­toja. Uusia Power­Point-esi­tyk­siä ei ole mah­dol­lista luoda mobii­li­lait­teella. Samalla  pää­see myös  käsiksi SkyDrive,- SkyDrive Pro- ja Sha­re­Point-pil­vi­pal­ve­lui­hin tal­len­net­tui­hin omiin ja yri­tyk­sen dokumentteihin.

Kan­nat­taa huo­mioida että tätä App Sto­resta saa­ta­vaa paket­tia ei ole miten­kään opti­moitu Apple iPa­dille. iPad-käyt­tä­jät Mic­ro­soft ohjaa käyt­tä­mään Web Apps — verk­ko­poh­jais­ten Office työ­ka­lu­jen suuntaan.

http://www.engadget.com/gallery/microsoft-office-for-iphone-hands-on näyt­tää lisä kuva­ruu­tu­kaap­pauk­sia englan­nin kie­li­sestä versiosta.

Tämä siis yksi hyvä syy hank­kia MS Office 365 jos käy­tös­säsi on Apple iPhone, eikö vaan?

Mitä Office Mobile for Office 365:lle sisäl­tää ja mitä ei?

Nykyi­set ja tule­vat Mic­ro­soft Office (Home Pre­mium) 365 tilaa­jat voi­vat ladata Office Mobile for iPhone mak­si­mis­saan vii­delle (5) Apple iPho­nelle. Jos olet osta­nut MS Office 365 — tilauk­sen siten että se sisäl­tää vii­delle eri PC:lle ja Macille ladat­ta­van vii­mei­sim­män MS Officen niin tätä tilausta ei las­keta mukaan ko. tilaus­mää­rään. Mic­ro­soft Office 2013 tai Office for Mac 2011 ovat siis edel­leen käy­tet­tä­vissä PC- ja Mac-puolella.

Appstoren-kautta-Office365-Home_Premium_ostaminenOffice Mobile for iPhone toi­mii Apple iPho­nen ver­sioissa 4, 4s or 5 and iPod Touch 5th Gene­ra­tion. Mikäli et käytä iOS 6.1 tai uudem­paa ver­siota pitää ennen käyt­töön­ot­toa päi­vit­tää Applen käyttöjärjestelmä.

Mic­ro­soft Office 365:n tes­ti­käyttö akti­voi myös auto­maat­ti­sesti Office Mobile for iPho­nen 14.6. alkaen.

ET – erityistoimeksiannot

Edel­leen olen pitä­nyt kiinni siitä että  net­ti­si­vuil­tani ei löydy asiak­kai­den nimiä. Mutta ker­ron eri­lai­sista esi­mer­keistä ja miten hyö­dyn­netty eri tavoin eri­tyis­toi­mek­sian­noista. Mic­ro­soft Office 365 on yksi asia joita tehty Etelä-Kar­ja­lan alu­eella kym­me­niä, esimerkiksi.

Suo­raan­Pil­veen? tai osittain?

IE5_ja_Windows_2000_maaliskuu_2011JPGKäy­tän IT audi­toin­nista nimi­tystä Suo­raan­Suo­neen mikäli se teh­dään eri­lai­silla tek­ni­sillä apu­vä­li­neillä. Asiak­kaat kysy­vät lisäksi pil­vi­pal­ve­luista – kan­nat­taako mei­dän yli­päänsä siir­tää jotain yri­tyk­semme asioita pil­veen, kone­sa­lei­hin tai muu­alle kuin oman yri­tyk­sen tiloi­hin? Olen lait­ta­nut monesti fläp­pi­tau­lulle ko. asian suh­teen kysy­mys­mer­kin koska ensin kan­nat­taa miet­tiä asiaa.

Siksi käy­tän ko. eri­tyis­toi­mek­sian­nosta nimi­tystä Suo­raan­Pil­veen? – audi­tointi tai tar­kas­tus. Lue pää­si­vulla oleva Suo­raan­Pil­veen? – artik­keli aiheesta ja ota ihmeessä roh­keasti yhteyttä.

Suo­raan­Suo­neen ja ET — eri­tyis­toi­mek­sian­not terveisin

Jari Harju
jari.harju(at)doaudit.fi | +358 40 566 8833

DoAu­dit Oy
Len­to­ken­tän­tie 75, 53600 Lap­peen­ranta | https://www.doaudit.fi |