Kukaan­han ei pudota puhe­lin­taan vessanpönttöön?

Moi,

näin­hän ei kenel­le­kään käy mutta kun itse ker­too niin tutuista tai hei­dän tutuista löy­tyy mui­ta­kin joille käy­nyt samoin. Miten olet hoi­ta­nut äly­pu­he­li­mesi varmistukset?

MacGyver

Näin käy vain elokuvissa…

  • pudo­tat Sam­sung Galaxy S II Plus – puhe­li­men ves­sän­pönt­töön ja vedät vielä sen päälle ja sit­ten tajuat mitä tapahtui!
  • sen pelas­ta­mi­nen tapah­tuu seu­raa­vasti: toi­vot­ta­vasti se on siinä ekassa U‑mutkassa joten voit työn­tää käden sinne ja saada puhe­li­men vielä tal­teen (tämän voi tehdä asia­kas ITSE, ei tar­vita kon­sult­tia vielä siinä vai­heessa, tässä casessa mene­tel­tiin ope­tus­tar­koi­tuk­sessa JUURI NÄIN)
  • sen jäl­keen otat akun irti, kokei­let toi­miiko SIM-kortti vielä toi­sessa puhe­li­messa, ja alat kui­vat­te­le­maan sitä hiustenkuivaajalla
  • sit­ten kat­sel­laan toi­miiko, luet siinä välissä miten yri­tyk­sen tai kodin vakuu­tus suh­tau­tuu asiaa jos soi­tat ja sanot sen ”kos­tu­neen…”
  • onko puhe­li­men kon­tak­teista, kai­kista musii­keista, muista ase­tuk­sista yms. Sam­sung Kie­sillä tehty var­muus­ko­piota, onko tie­tosi jos­sa­kin pil­vessä tai muu­alla tallessa
  • mikä aika menee kun saat tilan­teen ajan tasalle ja mihin kaik­keen se vaikuttaa….
Mieti tätä joko omassa työs­säsi tai omien lelu­jen osalta ja mil­lai­nen taka­portti ja var­muus­suun­ni­telma sinulla on ko. tilan­tee­seen. Puhe­lin siis putosi punais­ten fark­ku­jen takataskusta…
 
Ota yhteyttä jos vas­taa­via hen­gen­pe­las­tuk­sia, ja jutel­kaa miten teillä asia mie­titty omassa työ- ja kotiympäristössä.
 
Otta­kaa var­muus­ko­pioita — ter­vei­sin Japa