Muista myös van­hat ohjel­mat — esi­merk­kinä Kul­ta­linkki varmuuskopiointi

Moi,

kan­nat­taa edel­leen pitää mie­lessä että moni ohjelma tal­len­taa tie­dos­tot muu­alla kuin käyt­tä­jän pro­fii­lin mukai­siin hake­mis­toi­hin (kuvat, tie­dos­tot, videot jne). Esi­mer­kiksi Osuus­pan­kin Kul­ta­lin­kin tie­dos­tot ovat oletuksena:

Kultalinkki-ja-varmuuskopiointi

Lisäksi ko. hake­mis­tossa on siir­toa­vain­ten tie­dosto joka kan­nat­taa kopioida tal­teen. Muu­ten koneen vaih­don tai rik­kou­tu­mi­sen osalta pitää pan­kista pyy­tää siir­toa­vai­met, ja nehän tule­vat kah­dessa eri lähe­tyk­sessä. Samalla tavalla tosi moni muu pidem­pään käy­tössä oleva ohjelma toi­mii ja ei nou­data Win­dow­sin uusim­pien ver­sioi­den eri pro­fii­lien logiikkaa.

Ota roh­keasti yhteyttä muis­sa­kin mer­keissä — var­muus­ko­piointi kan­nat­taa aina!

ter­vei­sin Jari