Kesä 2013 asia­kas­info julkaistu

Hyvä luki­jani ja asiakkaani,

kevään jäl­keen tulee kesä ja kesä 2013 — asia­kas­info on jul­kaistu. Voit lukea sen pää­si­vun kautta tai suo­raan kesä 2013 — asia­kas­in­fosta.

Kaikki aikai­sem­mat asia­kas­in­foni vuo­desta 2010 alkaen voit lukea DoAu­di­tin asia­kas­in­fot ‑lin­kistä. Maa­ilma muut­tu­nut nel­jässä vuo­dessa myös suh­teel­li­sen paljon.

Kesän odo­tuk­sin Jari