Win­dows RT:n ja Win­dows 8:n oma säh­kö­pos­tioh­jelma ei tue POP-postilaatikoita

Moi,

Win­dows 8 — konei­den ja Win­dows RT — lait­tei­den, kuten Mic­ro­soft Sur­face, mukana tuleva säh­kö­pos­tioh­jelma ei enää tue POP-pos­ti­laa­ti­koita. Eli jos sinulla on säh­kö­pos­ti­tili jossa saa­puva POP3 — pos­ti­laa­ti­kon ase­tuk­set ovat pape­rilla ja käy­tet­tä­vissä, niitä ei siis pysty hyö­dyn­tä­mään. Ainoa vaih­toehto on käyt­tää IMAP-pro­to­kol­laa mm. koti­pos­tien ja mui­den van­ho­jen pos­ti­laa­ti­koi­den osalta.

Tämä voi tulla ongel­mana esi­mer­kiksi siir­tyessä Win­dows 8 tai MS Sur­face — käyt­tä­jäksi ja asen­nuk­sen aikana. Asia on ollut tie­dossa mutta tulee edel­leen yllä­tyk­senä tosi monelle.

Win­dows 8 — ympä­ris­tössä se hyvin usein onnis­tuu koska MS Office 2010 — ja 2013 — pake­tin mukana tulee täys­ve­ri­nen Out­look. Mutta kan­nat­taa ottaa huo­mioon mm. Sur­facen osalta koska siinä kyllä vakiona Word 2013, Excel 2013 ja Power­point 2013 mutta ei Out­loo­kia siis vaan tuo oma sähköpostiohjelma.

ter­vei­sin Jari