Mic­ro­soft Office 2013 Pro­fes­sio­nal Plus Suomi

 Mitä sisältää?

Mic­ro­soft Office 2013 Pro­fes­sio­nal Plus suomi ja mitä sisäl­tää? Alla ole­vasta kuvasta näkee asen­nus­vaih­toeh­dot siis:

Microsoft Office Professional Plus 2013 suomi

Office 2013 Pro­fes­sio­nal Pro — pake­tissa mukana tule­vat siis Access, Excel, Info­Path, Lync, One­Note, Out­look, Power­Point, Publis­her, SkyDrive Pro, Visio — kat­se­luoh­jelma ja Word — lähes hen­gäs­tyt­tävä kokoelma Mic­ro­sof­tin ohjel­mia. Se tar­vit­seeko kaik­kia noita ohjel­mia riip­puu hyvin pal­jon mitä kaik­kea tekee. Itsel­läni Info­path ja Publis­her ovat sel­lai­sia joita en juuri availe. Mutta One­Note, Lync ja SkyDrive Pro tul­leet uusina lähinnä sen jäl­keen kun otin MS Office 365 — pil­vi­pal­ve­lun käyttöön 

Miten saat par­haim­man hyö­dyn kai­kista noista? 

  • tar­vit­set aina­kin Win­dows Live ID — tai MS Office 365 —  tun­nuk­sen jotta saat Skydrive Plus ja monet muut pal­ve­lut käyttöön. 
  • Win­dows kau­passa tar­vi­taan myös Win­dows Live ID — tun­nuk­sia esi­mer­kiksi Win­dows 8 — koneissa jotta saat asen­net­tua “tiili“ohjelmia 
  • Mic­ro­soft Office 365 — säh­kö­posti, kalen­teri, yhteys­tie­dot — pil­vi­pal­ve­lun avulla saat lisäksi Lyncin vakiona käyttöön
  • Word, Excel ja Power­point pyy­tä­vät myös lupaa kyt­key­tyä pil­vi­pal­ve­lui­hin. Täl­löin voit tal­len­taa doku­ment­tisi pil­veen, ei pel­käs­tään enää koneen kiin­to­le­vylle tai yri­tyk­sen verkkolevylle

Kysy lisää Office 2013- ja Office 365 — asioista. Lisen­sioin­ti­vaih­toeh­toja on eri­lai­sia. Esi­mer­kiksi Mic­ro­soft Office 2013 Pro­fes­sio­nal Plus FIN-ver­sio on suo­raan ostet­tuna yli 500 Euron kokonaisuus.

ter­vei­sin Jari