Mic­ro­soft Office myös pilvestä?

Hyvä asiak­kaani ja lukijani,

vuo­den 2012 aikana on tehty Mic­ro­soft Office 365 — käyt­töön­ot­toja ja nyt samaan pil­via­jat­te­luun siir­tyy myös monelle niin tuttu ja tur­val­li­nen MS Office. MS Office 2003 — käyt­tä­jiä löy­tyy edel­leen, hyvin monella on myös Office 2007 ja Win­dows XP-yhdis­telmä. Edis­tyk­sel­li­sim­mät ovat siir­ty­neet Win­dows 7:n käyt­tö­liit­ty­män myötä käyt­tä­mään Office 2010 — versiota.

Nyt on tar­jolla Mic­ro­soft Office 365:n eri versiot:

Office-ostovaihtoehdot

Kuinka palau­tan säh­kö­pos­ti­sa­no­mat jotka olen pois­ta­nut myös Out­loo­kin Pois­te­tut hakemistosta?

Erin­omai­nen kysy­mys ja miten ko. tilan­teen pys­tyy vielä pelas­ta­maan? Eli aja­tuk­sissa tekee sii­vousta ja menee hake­misto ali­ha­ke­mis­toi­neen Delete-nap­pu­lalla. Ja sit­ten sii­voan vielä ves­san­pön­tön lopul­li­sesti pois­ta­malla ne sano­mat Dele­ted Items — kan­siosta myös. Kysy lisää.

Kevät 2013 asia­kas­info ilmestynyt

ja voit lukea näistä lisää kevät 2013 — asiakasinfostani.

ter­vei­sin Jari