Ei päi­vää ilman erityistoimeksiantoja..

Moi,

kiin­to­levy ei lähde käyn­tiin tai kan­net­tava kuol­lut? Mic­ro­soft DaRT työ­ka­lu­pa­killa saa asian kun­toon tai aina­kin voi kat­soa tar­kem­min. Desk­top Opti­miza­tion Pack tulee isom­mille asiak­kaille Mic­ro­sof­tin voluu­mi­li­sens­sin kautta. Mutta ota yhteyttä jos tie­to­ko­neesi ei lähde käyntiin.

PageLines- SuoraanSuoneen-DoAudit.png

Ammat­ti­lai­nen käyt­tää ammat­ti­lais­työ­ka­luja, eikö vaan?

Aika kuluu ja niin se 20 vuotta vie­räh­tää. Osa asioista ei muutu, ja eri­tyis­työ­ka­luja tar­vi­taan muu­al­la­kin? Se miten niitä käy­te­tään on tär­keäm­pää onko se merk­ki­poh­jai­nen, graa­fi­sella käyt­tö­liit­ty­mällä kuor­ru­tettu vai tekeekö ko. työ­kalu tar­vit­ta­van erityistoimeksiannon…

hydrauliikka

Ota roh­keasti yhteyttä!

Ter­vei­sin Jari

PS: saimme auki kiinni jää­neen työ­ase­man taka­pel­lin, “ei päi­vää ilman hydrau­liik­kaa” special tool tuli oike­aan aikaan oike­aan tar­pee­seen, JIT — Just in Time!