Nokia Lumia 920 ver­sus Apple iPhone 5

Ter­veh­dys,

olen käyt­tä­nyt sekä iPhone 5 että Lumia 920 — puhe­li­mia tosi aktiivisesti:

Käy­tän­nön koke­muk­sia voi kysellä alle­kir­joit­ta­neelta. Kes­kellä ole­vat Sam­sun­git omis­ta­jat ovat hyvin pit­källe olleet sel­lai­sia jotka asen­te­le­vat tai yrit­tä­vät tehdä itse kai­ken. Molem­missa, siis iPho­nessa että Lumiassa on sekä hyviä että huo­noja puo­lia ja riip­puu oman yri­tyk­sesi infrasta, IT-ympä­ris­tös­täsi sekä käy­tössä ole­vista ohjel­mista kuinka voit hyö­dyn­tää nii­den omi­nai­suuk­sia. Ota roh­keasti yhteyttä ja lue lisää eri­tyis­toi­mek­sian­noista sekä käy­tän­nön esi­mer­keistä ja refe­rens­seistä.

[contact-form][contact-field label=‘Nimesi’ type=‘name’ required=‘1′/][contact-field label=‘Sähköpostisi’ type=‘email’ required=‘1′/][contact-field label=‘WWW-sivusi’ type=‘url’/][contact-field label=‘Puhelinnumerosi’ type=‘text’ required=‘1′/][contact-field label=‘Asiasi liit­tyen älypuhelimiin%26#x002c; tablet­tei­hin, tie­to­lii­ken­teesi tai ohjel­mis­toi­hin’ type=‘textarea’ required=‘1’/][/contact-form]

ter­vei­sin Jari

PS: Win­dows 8:ssa on mah­dol­li­suus ladata Win­dows Phone — sovel­lus kun kyt­kee Lumia 920:n koneeseen:

 

PS2: uudesta lisä­la­tu­rista voi tulla jotain muu­ta­kin mie­leen? Se on tar­koi­tettu kah­teen täy­teen latauk­seen siis…

PS2: Lan­ga­ton lataus on inno­va­tii­vi­nen, ja fat­boyn idea var­maan tulee käyt­töön monessa muus­sa­kin tavassa hyö­dyn­tää ko. tekniikkaa.