Jos on Out­look 2003 VIELÄ käy­tössä, päi­vitä edes vuo­den 2013 aikana!

Käy­tätkö vielä IMAP tai POP3 tilejä?

Päi­vitä ehdot­to­masti Out­look 2003 ‑asia­kas­oh­jel­mis­tot! Mic­ro­soft Office 365 tukee tällä het­kellä Out­look 2003 ‑käyt­tä­jiä, jotka ovat yhtey­dessä Exc­hange Onli­neen POP- tai IMAP-pro­to­kol­lalla. Out­look 2003 ‑tuki lope­te­taan koko­naan 8.4.2014 men­nessä, joten sinun tulisi pois­taa Out­look 2003 käy­töstä sii­hen mennessä. 

Tämä info on täy­sin suora lai­naus kai­kille Mic­ro­soft Office 365 — pil­vi­pal­ve­lun käyt­tä­jien yllä­pi­tä­jille.  Saman­lai­sia infoja tulee takuu­var­masti myös Googlen sovel­luk­sille kuten muil­le­kin pil­vi­pal­ve­luja hyö­dyn­tä­ville palveluille.

Tule kuun­te­le­maan käy­tän­nön koke­muk­sista 22.11. ESAT­KYn jär­jes­tä­mään tilai­suu­teen myös tästä aiheesta. Samalla kuu­let uuden Nokia Lumia 920:n koke­muk­sia ver­rat­tuna Apple iPhone 5:n käyttöön.

ter­vei­sin Jari