29,99 Euroa — tee kui­ten­kin ensin Win­dows 8 Upgrade Assis­tant tarkistus

Moi,

jos tulit tälle sivulle Miäs­ten vessa — linkki klik­kaa­malla, se asia kyllä sel­viää artik­ke­lin lop­pu­puo­lella mutta pää­dyit oike­aan paik­kaan siis. Ensin Win­dows 8 — asiaa eli Suo­meen tuli myös saa­ta­ville 26.10.2012 aamulla Win­dows 8. Joh­tuen Yhdys­val­to­jen aikae­rosta kaikki tie­to­lii­ken­ne­lin­jat oli­vat tukossa pe-aamuna 26.10.2012:

Windows 8 tarjous
Win­dows 8 tar­jous — 29,99 Euroa

Se mikä kan­nat­taa ehdot­to­masti ensin kokeilla ja tes­tata on Win­dows 8 Upgrade Assis­tant joka tar­kis­taa yhteen­so­pi­vuu­den. Tämä löy­tyy vakiona kun aloit­taa päivitysprosessin.

Oman pik­ku­kan­net­ta­vani osalta lop­pu­tu­los oli seu­raava pe-aamuna 26.10.2012:

Mikäli käy­tät ohjel­mia joita löy­tyy tsek­kaus­lis­talta niin kan­nat­taa tar­kis­taa toi­mi­vatko ne yli­päänsä Win­dows 8:ssa. Minulla päi­vi­tys jää teke­mättä ko. konee­seen koska Lotus Notes & Domino sel­lai­nen jota tar­vit­sen työni puo­lesta. Eri­tyi­sesti kon­ver­siot NSF-tie­to­kan­noista esi­mer­kiksi PST-tie­dos­to­jen kautta sel­lai­nen jolle käyt­töä siir­ty­mä­pro­jek­teissa. Mutta pitää tar­kis­taa Notes-päi­vi­tyk­siä samalla, Lotus Notes 8 — päi­vi­tys kun näyt­tää ken­ties kor­jaa­van ko. huomautuksen.

Mie­les­täni pois­tin Leno­von mukana tuleen Nor­to­nin jo sil­loin kun han­kinta Think­Pa­din eikä sitä näy edes asen­ne­tuissa ohjel­missa. Asen­sin Mic­ro­soft Secu­rity Essen­tial­sin saman tien tilalle. Kui­ten­kin Win­dows 8 Upgrade Assis­tant sanoo sen ole­van koneessa? Hmmm.

Toi­sek­seen en alka­nut juna­mat­kalle asen­nusta puu­has­te­le­maan ja Win­dows 7 => Win­dows 8 päi­vi­tystä teke­mään, Lap­peen­ranta — Hel­sinki välillä se var­maan olisi ken­ties nyky­ään jo onnis­tu­nut kun VR:n Juna­verkko WLAN toi­mii myös.

Mutta kokei­len päi­vi­tystä koti­ko­neelle kyllä vii­kon­lo­pun aikana. 

26.10. ilta­päi­vän kokemuksia

Tein pe-aamulla muu­tok­sen ja otin työ­mat­kalle päi­väksi kui­ten­kin suo­raan Win­dows 8 — kan­net­ta­vani. Tut­kin samalla mitä sovel­luk­sia on Win­dows 8:n kaup­pa­pai­kassa tar­jolla. Se mitä ohjel­mia joko päi­vi­tin tai asen­sin per­jan­taina, sel­viää Win­dows 8 Store — sivulta. Myös mm. Ter­veys­ta­lon Win­dows 8 — sovel­lusta kat­soin myös mutta en toden­nut sitä nykyi­sessä kun­nos­sani vielä tarvitsevani…

Terveystalon Windows 8 sovellus - yleiskuvaus
Monia mui­ta­kin Win­dows 8 sovel­luk­sia Suomessa…

Win­dows 8 asioista kysymyksiä?

Kysy lisää, eri­tyis­toi­mek­sian­not alaani sekä Win­dows 8 luonnollisesti

Siis mikä Miäs­ten vessa juttu?

Eilen 25.10.2012 oli siis omalta koh­dal­tani Win­dows XP- ja eri­tyi­sesti Win­dows 2000 Works­ta­tion päivä. Siinä mel­kein uusi Huawein 3G-net­ti­ti­kun yhteen­so­pi­vuus oli koe­tuk­sella mutta rat­kaisu löy­tyi. Aamu­päi­vällä päi­vi­timme Win­dows 2000 — konetta CD-ROMIn kautta ja tuota USB-asiaa päh­käil­tiin legen­daa­ri­sessa paikassa:

miasten vessa
Miäs­ten vessa -> tar­jolla Win­dows 8 Pro päi­vi­tys par­haim­malle selostukselle!

Lou­naan jäl­keen oli asiaa pisu­aa­riin jossa tajusin miten ongelma rat­kais­taan! Kävimme ope­raat­to­rin sivuilla ja ilta­päi­vän aluksi saimme vaih­det­tua tar­peeksi van­han Huawein tikun uuden tilalle ja homma rok­kasi. Tar­joan Win­dows 8 Pro — päi­vi­tys­ver­sion sille kuka ker­too mistä pai­kasta on kyse ja eri­tyi­sesti his­to­riaa ko. pai­kasta. Vas­taus ei ole siis mies­ten vessa, toi­let, WC tms. vaan legen­daa­ri­nen paikka Etelä-Kar­ja­lan ja mik­sei myös koko Suo­men his­to­riassa. Palaut­teet ja kom­men­tit voi hoi­della Ota yhteyttä — lomak­keella, viit­teenä “Miäs­ten vessa”.

Win­dows 95 ei ole tänä vuonna ilmes­ty­nyt töissä ker­taa­kaan, viime vuonna vielä ker­ran. Win­dows 98 case ollut esillä yhden ker­ran mutta Win­dows 2000 Works­ta­tion jo puo­li­sen tusi­naa ker­taa vuo­den 2012 aikana. Jos jokin sys­teemi toi­mii, Win­dows 8 ei vält­tä­mättä siis ole rat­kaisu kaik­keen, eikö vaan?

Ota Roh­keasti yhteyttä, etsi­tään käy­tän­nön rat­kai­suja sitten!

Win­dows 8 Pro 29,99 Euroa päi­vi­tys­ter­vei­sin Jari

PS: Mic­ro­soft Office 2013 tulossa ja tässä mie­len­kiin­toi­nen his­to­ria Mic­ro­soft Officesta:

The History of Microsoft Office
The His­tory of Mic­ro­soft Office by Best STL