iPhone 5 — Mitä kan­nat­taa ottaa huomioon?

Moi,

Apple iPhone 5 omis­ta­jille tulee muu­tama uusi asia aikai­sem­piin Apple iPho­neen ja iPa­diin verrattuna:

Apple iPhone 5 myyntipakkaus

  • USB-piu­han toi­nen pää men­nyt uusiksi — lii­tin muut­tu­nut siis täysin!
  • nano­SIM-kortti — mic­ro­SIM ja SIM-adap­te­reita saa eri­kois­kau­poista var­maan het­ken päästä
  • uudet nap­pi­kuu­lok­keet — sopi­vat aikai­sem­piin mal­lei­hin kyllä ja mui­hin­kin 3,5 mm laitteisiin

Nano­SIM-kor­tin osalta ongelma tulee sil­loin kun Apple iPhone 5 lopet­taa toi­min­tansa ja pitäisi lait­taa SIM-kortti vara­lait­tee­seen. Niitä on mark­ki­noilla tasan yksi eli iPhone 5. USB-piu­haan on saa­ta­villa adap­teri jolla sen saa saman­lai­seksi kuin muissa Apple iPho­neissa ja iPa­deissa mutta sitä ei tun­tu­nut ole­van kenel­lä­kään. Tupak­ka­syt­kä­ri­la­tu­rin osalta tilanne oli sama.

Pika­käyt­tö­ko­ke­muk­set olivat:

  • äänen­sää­tö­nap­pu­lat ovat vasem­malla kun aikai­sem­min oikealla
  • nap­pi­kuu­lok­keen lii­tin poh­jassa kun ennen yläpuolella
  • nap­pi­kuu­lok­keet L- ja R‑merkintä, muo­toi­lusta näkyy kumpi menee oike­aan ja kumpi vasem­paan korvaan
  • pidempi kuin aikai­sem­mat mal­lit, noin 1,5 senttiä
  • kapeampi ja keveämpi kuin iPhone 4
  • iOS 6 oli vakiona, ei tar­vin­nut päi­vit­tää käyt­tö­jär­jes­tel­mää siis

Kun AppS­to­resta asen­taa ohjelma, sii­hen tulee viis­tosti oikealle “Uusi” ennen kuin sen käyn­nis­tää ensim­mäi­sen kerran.

Joten­kin tun­tuu kui­ten­kin van­han­ai­kai­selta Sam­sun­gin ja Lumian käyt­töön ver­rat­tuna. Ehkä se joh­tuu siitä että kuvak­keet on aina nau­lattu samalla tavalla laa­ti­koiksi ja nii­den muok­kaus on Hit­ler-tyy­li­sesti Applen käsissä?

Lisä­tie­toa adap­te­reista (päi­vi­tetty 8.1.0.212)

Apple myy USAn verk­ko­kau­passa perus­a­dap­te­ria 29 taa­lalla  ja 20 sen­tin joh­dolla varus­tet­tua adap­te­ria 39 taa­lalla. Tämä siis jos haluaa käyt­tää uuden iPho­nensa kanssa van­hoille iPho­neille, iPo­deille tai iPa­deille val­mis­tet­tuja oheis­lait­teita (kai­ut­ti­met, tela­kat ja muut synkronointilaitteet)

Apple iPhone 5:n liit­ti­men nimeksi on annettu näkö­jään “Light­ning”. Lisäksi se on aiem­paa 30 pin­nistä lii­tintä pie­nempi ja myös sel­västi kapeampi. Ilman ko. adap­te­ria aiem­mille iPho­neille val­mis­te­tut oheis­lait­teet ovat uuden liit­ti­men kanssa siis täy­sin ei-yhteensopivia.

En hen­ki­lö­koh­tai­sesti usko että kulut­ta­jat tyk­kää­vät tästä? 

Lumia — Sam­sung — Apple kysymyksiä?

Ota yhteyttä jos tar­vetta siir­rellä mate­ri­aa­lia Nokia Lumian — Sam­sung Galaxyn (tai mui­den Android-tuot­tei­den osalta)  — Apple iPho­nen välillä. Nokia Suite — Sam­sung Kies — Apple iTu­nes yhdis­tel­mät yhdessä Out­loo­kin pro­fii­lien kanssa saa­vat mie­len­kiin­toi­sia lop­pu­tu­lok­sia aikaan mikäli ei ko. asioi­den kanssa ole päi­vit­täi­sin tekemisissä.

iPhone 5 — ter­vei­sin Jari