Inter­net Explo­rer 10 …

Moi,

olin pro­jek­tissa jossa mie­tit­tiin eri­lai­sia tapoja hyö­dyn­tää pal­ve­luita. Siinä samalla kes­kus­telu “levisi” osin myös net­ti­si­vui­hin. Tot­ta­kai voi nykyi­sillä työ­ka­luilla tehdä ali­si­vuja joissa tyy­li­tie­dos­tot ja ulkoasu on eri­lai­nen kuin esi­mer­kiksi yri­tyk­sen pää­si­vulla. Se ei ollut var­si­nai­nen asia mutta hen­ki­lö­koh­tai­sesti uskon säh­kö­pos­tin, kalen­te­rin ja yhteys­tie­to­jen mene­vän kaik­kien kan­sa­lais­ten osalta pil­veen. Ja samalla kan­nat­taa miet­tiä myös ext­ra­net-rat­kai­suja suo­raan joko Google Apps for Busi­ness tai Mic­ro­soft Office 365 — konsepteilla.

DoAudit Oy - Windows 8, Office 2013 ja Office365 koulutus konsultointi ja projektit

Mikäli haluat tie­tää Win­dows 8, Office 2013 ja Office 365 — asioista, ota yhteyttä. Google Apps for Busi­ness sovel­tuu ihan samaan asi­aan ja ne molem­mat hyviä vaihtoehtoja.

Win­dows 8 — ter­vei­sin Jari