Osa asioista pysyy mutta…

Moi,

Englan­nissa pysyy iso tuoppi var­maan maa­il­man tap­piin asti samana eikä sitä saada 0,5 lit­ran kokoon. 

Enkä myös usko että kuvassa oleva mukava hää­paikka muu­ta­maan sataan vuo­teen vaih­taa kir­kosta esi­mer­kiksi kirpputoriksi. 

Tak­sien ja puhe­lin­kop­pien osalta siir­tymä voi olla vuo­sissa jos iso spon­sori olym­pia­lais­ten mal­liin alkaa mai­nos­ta­maan niitä. Musta taksi on ken­ties Lumia cab ja punai­nen puhe­lin­koppi EliD­So­neN­saAra Green?

Var­si­nai­seen asi­aan eli kan­nat­taa var­maan miet­tiä omien IT-jär­jes­tel­mien osalta asiaa myös ja nii­den elin­kaarta, eikö vaan?

Mitä on IT auditointi?

Moni luu­lee sen ole­van maa­il­man suu­rinta raket­ti­tie­dettä mutta kai­kessa yksin­ker­tai­suu­des­saan kan­nat­taa seu­raa­vat asia käydä läpi:

  • mil­lai­nen mei­dän IT-ympä­ristö on nyt?
  • miten sitä voi parantaa?
  • mitä mah­dol­li­suuk­sia nyky­ai­kai­set työ­ka­lut antavat?
  • mikä on tilanne jossa haluamme olla vuonna 2013 ja vuonna 2015?

Olen teh­nyt lai­dasta lai­taan eri­lai­sia ATK-jut­tuja vuo­desta 1987 ja aina suu­rin ongelma on muu­tos­vas­ta­rinta uutta kohtaan:

Meillä on aina lai­tettu päi­vä­määrä muo­dossa 04.09.2012, ja tämä pätee map­pei­hin, mapin väli­leh­tiin, Lotus 123- ja Excel-tau­lu­koi­hin ja Wor­din saa­te­kir­jeen päivämäärään! 

Itse olen näh­nyt asian haas­teena mutta sil­loin orga­ni­saa­tiolla on usein Win­dows XP ja Office 2003 käy­tössä. Lisäksi puhe­li­mena on se Nokian malli jolla voi hakata nau­loja puhu­mi­sen lisäksi. Akku tosin kes­tää pit­kään kun SIM-kor­tin muis­tissa on max 20 nimeä ja sii­hen ainoas­taan ja vain vastataan.

Tämä on hie­man kar­ri­koitu esi­merkki tosie­lä­mästä. Entä jos asiaa miet­tisi toi­selta kantilta?

Pois­tin tuosta asiak­kaan nimen ja lai­toin esi­mer­kiksi itseni. Samalla tavalla kan­nat­taa orga­ni­saa­tion itse miet­tiä riip­pu­mat­to­massa ja puo­lu­eet­to­massa IT audi­toin­nissa miten pää­semme päämäärään.

Tämä ei siis ole raket­ti­tie­dettä mutta ota yhteyttä jos haluat tar­kas­tella nykyistä ATK-tilannettasi.

ter­vei­sin Jari

PS: olin kaksi viik­koa Lon­toon kisoissa ja siellä näki käy­tän­nössä mihin maa­ilma oli men­nyt yhden olym­pia­din aikana. Kehi­tys ollut mie­le­töntä, jutel­laan lisää kun näh­dään kasvokkain.