4G‑, Win­dows 8- ja muuttoterveisin

Moi,

vaih­doin syys­kuun alussa toi­mis­ton osoi­tetta (https://www.doaudit.fi/yhteystiedot) mutta samassa yhtey­dessä otin haas­teeksi saada kont­to­riin ”piu­hat­to­man” lähi­ver­kon tie­to­lii­ken­teen osalta. Perin­tei­sesti yri­tyk­sen toi­mi­pis­tee­seen han­ki­taan kiin­teä Inter­net-liit­tymä mutta kat­soin elo­kuussa eri­lai­sia vaih­toeh­toja. Tar­jolla oli satel­liit­tiyh­teyk­sistä alkaen eri­lai­sia vaih­toeh­toja, tie­ten­kin taval­li­seen ja perin­tei­seen ADSL-liit­ty­mään asti. Koska olen toi­mis­tossa satun­nai­sesti mie­tin samalla myös kun­non yhteyk­siä mat­koilla tai asiak­kaan luona, sekä kan­net­ta­valle, table­tille, äly­pu­he­li­melle ja pro­jek­tei­hin asiak­kaan tiloissa suo­ri­tet­tuna. Ja päi­vi­tin samalla kan­net­ta­valle Win­dows 8 ja tule­van Office 2013-ver­sion esi­ver­sion kou­lu­jen alka­mi­sen aikaan.

Kun lisäksi aje­len Viro­lahti – Vaa­li­maa — Ylä­maa – Lap­peen­ranta – Jout­seno – Imatra – Raut­järvi – Parik­kala väli­sellä alu­eella Venä­jän rajan pin­nassa niin lisäksi ihan taval­li­nen kän­ny­kän toi­mi­vuus on tul­lut kan­ta­pään kautta opiskeltua.

Liik­ku­van toi­mis­ton osalta eri­tyi­sen avar­ta­vaa oli käy­tän­nön kent­tä­testi ja pal­ve­lui­den  läpi­käynti 4G-verk­ko­jen verk­ko­jen osalta. Kuu­lu­vuu­dessa ja tie­to­lii­ken­ne­no­peuk­sissa oli aivan usko­mat­to­man suu­ria eroja tällä alueella:

Japan toiminta-alue paaosin

Mutta kun tulee esille uudet nopeam­mat tie­to­lii­ken­ne­ver­kot, uudet tavat pys­tyt­tää toi­misto tai oma työ­pis­teesi paik­kaan X tai haluat vaik­kapa loka­kuun 26. päivä jul­kais­ta­vasta Win­dows 8 – käyt­tö­jär­jes­tel­mästä käy­tän­nön koke­muk­sia ==> ota ihmeessä yhteyttä!

 4G‑, Win­dows 8- ja muut­to­ter­vei­sin Jari