26.10. 2012 — IE 8 ja Win­dows XP

Moi,

kun Mic­ro­soft jul­kai­see Win­dows 8:n loka­kuun 26. päivä niin siitä het­kestä alkaen selain­sota kiih­tyy vähäksi aikaa taas. Syynä tie­ten­kin se, että Win­dows 8 sisäl­tää Inter­net Explo­rer 10 — selaimen:

IE10 selain ja Windows 8

osoite siis kir­joi­te­taan ala­reu­naan ja näyt­tää tältä:

Se ei oikeas­taan muuta sen suu­rem­min mutta mitä on on ilmoi­tettu samalla tapah­tu­van Win­dows XP:n ja Inter­net Explo­rer 8 — selai­men osalta:

    • kun Adobe jul­kai­see uuden Pho­tos­ho­pin, tuki Win­dows XP:lle on pudo­tettu KOKONAAN pois
    • Google Apps, ja sovel­luk­set kuten Gmail, Google Calen­dar, Google Docs ja muita, eivät ole Googlen osalta tuet­tuja 15. mar­ras­kuuta 2012 alkaen
    • lisää vas­taa­via ilmoi­tuk­sia tulossa, nuo jo ilmoi­tettu IE 8:n ja Win­dows XP:n osalta

Omalta osal­tani IE 8 “van­huus” näkyy siten että esi­mer­kiksi tämän artik­ke­lin ns. artik­ke­li­kuva on kär­pä­sen­kak­kaa tai ihan ihmeel­li­set näi­den artik­ke­lien osalta. Sivut toi­mi­vat ok Fire­foxilla, Safa­rilla, Chro­mella, Ope­ralla ja uusim­milla äly­pu­he­lin­ten ja tablet­tien selai­milla ok. Mutta IE 8 näyt­tää sivuja oudosti jo nyt, on teh­nyt itse asiassa sitä puo­li­sen vuotta.

Mikäli olet vielä Win­dows XP-ympä­ris­tössä, ota yhteyttä ja kat­so­taan sopi­vaa suun­ni­tel­maa koko ATk-ympä­ris­tösi osalta.

ter­vei­sin Jari