Win­dows 8 Pro — ensipuraisu

Moi,

[Käyt­tö­ko­ke­muk­sia on aika­jär­jes­tyk­sessä tässä artik­ke­lissa sitä mukaa kun tul­lut Win­dows 8 ja Office 2013 osalta käyttökokemuksia]

asen­sin tors­taina 16.8.2012 loka­kuussa mark­ki­noille tule­van Win­dows 8 Pro — käyt­tö­jär­jes­tel­mään. Ensi­pu­raisu tehty viral­li­sella ver­siolla ja lai­tan lisää käyt­tö­ko­ke­muk­sia kun otan se pe-aamusta alkaen nor­maa­liin käyt­töön. Päi­vi­tän sii­hen vielä tule­van Office 2013 — ver­sion nykyi­sen Office 2010-ver­sion päälle.

Tein itse suo­raan Win­dows 7 => Win­dows 8 päi­vi­tyk­sen nykyis­ten käy­tös­säni ole­vien ohjel­mien kanssa. Päi­vi­tys­vai­heessa piti pois­taa Inte­lin lan­gat­to­man verk­ko­kor­tin apuoh­jelma (Intel PROSet/WLAN) , virus­tor­junta (MS Secu­rity Essen­tials, Mic­ro­sof­tin oma siis!) ja lisäksi asen­nus-DVD ilmoitti että minulla Win­dows 7 :n osalta uasempi kieli käy­tössä (käyt­tö­liit­ty­mänä kie­li­pa­ke­tilla englan­nin lisäksi suomi). Eri kie­li­pa­ke­tit­han pitäisi olla vakiona Win­dows 8:n käyt­tö­liit­ty­mässä mutta siitä lisää tule­van vii­kon aikana.

Kysy lisää, käy­täntö opet­taa tässä(kin) tapauk­sessa miten Win­dows 8 oikeasti toi­mii päi­vit­täi­sessä käytössä.

Asen­te­len vielä pe-aamu­päi­vän aikana:

Asen­nus meni ok ja käy­tössä ollut koko  päi­vän Out­look 2013, ei mitään ongel­mia toi­min­nan osalta.

Per­jan­taina 17.8. toi­mi­vat Win­dows 8 ja Office 2013 asen­nus­ten jäl­keen ok aina­kin seu­raa­vat ei-Mic­ro­soft ohjelmat:

 • Paint.NET
 • The­re­fore Navigator
 • eMailT­rac­ker­Pro
 • The­re­fore Solu­tion Designer
 • FileZilla
 • The­re­fore Viewer
 • Kul­ta­linkki 7
 • Mozilla Fire­fox
 • Google Chrome
 

Käyt­tö­ko­ke­muk­sia 18. — 19.8.2012

Vii­kon­lo­pun aikana käy­tin seu­raa­via ohjel­mia ja ok aina­kin seu­raa­vat ei-Mic­ro­soft ohjelmat:

 • Apple iTu­nes
 • Skype
 • Lacie Network Assistant
 • Recuva
 • Hyena
 • Visual­Route
 • Kul­ta­linkki 6
 • Xobni
 • Passware kit
 • VLC Media Player

Mutta tuli esille myös ensim­mäi­nen ohjelma joka ei suostu toi­mi­maan Win­dows 8:n osalta ja se on:

 • Mic­ro­soft Expres­sion Web 2 => Mic­ro­sof­tin oma HTML-edi­to­rioh­jelma jota mm. Front­Page-aikana käy­tet­tiin net­ti­si­vu­jen päivitykseen

Muis­tan asen­ta­neeni sen lähinnä kat­soak­seni HTML-kie­len syn­tak­seja, ja sen avulla kat­son väri­koo­dien kuten #006CC5 (DoAu­di­tin tum­min sini­nen) aivan satun­nai­sesti. Lisäksi se näyt­tää rivi­nu­me­rot, käy­tän sitä Note­pad-edi­toin­tiin myös vaikka tar­jolla olisi Note­Pad+ ja vas­taa­via työ­ka­luja. MS Expres­sion Web 2 asen­taa .NET Fra­mewor­kin aikai­sem­min ver­sion, joko 1.1 tai 2.0, mutta ne oli­vat jo päi­vi­tyk­sessä aikai­sem­massa Win­dows 7 — asen­nuk­sessa. Huo­mio siis että tein päi­vi­tyk­sen Win­dows 7 => Win­dows 8 suo­raan enkä puh­taalle koneelle.

Inter­net Explo­rer 10 on toi­mi­nut myös, ainoa mitä se ei tajua on käyt­tä­mäni omi­nai­suus jolla voi kuvan sisällä zoomata:

Rul­la­hii­ren zoo­maus ei toimi IE 10:llä tämän kuvan sisällä

Kuva on Lon­toon 2012 olym­pia­lais­ten kori­pal­lon nais­ten välie­rä­pe­listä USA — Austra­lia mutta ei siis IE 10 ymmärrä sitä zoo­mailla siis.

Käyt­tö­ko­ke­muk­sia 20. — 21.8.2012

Win­dows 8:n osalta ihmet­te­lin muu­ta­man päi­vän ajan virus­tor­jun­taa kun päi­vi­tyk­sessä se piti ottaa pois. Kat­se­lin ja löy­tyi, eli vakiona on Win­dows Defen­der mukana. Jos kui­ten­kin asen­taa kau­pal­li­sen virus­tor­jun­nan, Win­dows 8:n oma ohjelma siir­tyy sivuun. Mikäli pois­tat kau­pal­li­sen ohjel­man, 15 päi­vän perio­dilla asiasta huo­mau­tel­laan sit­ten käyt­tö­jär­jes­tel­män osalta. Tämä siis tapah­tuu jos virus­tor­jun­nan merk­ki­jo­not eivät ole ajan tasalla tai ohjel­man lisenssi on men­nyt vanhaksi.

Käy­tin myös pit­kästä aikaa Wor­diä, ja heti kun ava­sin saa­pu­neen lii­te­tie­dos­ton niin ilmeni tämä:

Minut ohjat­tiin Mic­ro­sof­tin sivus­tolle ja hain seu­raa­vat proo­fing tool­sit samalla:

 • suomi
 • Deutsch
 • Svenska
 • Rus­sian

Word 2013 sit­ten uudes­taan käyn­tiin ja punai­nen aal­to­viiva oli poissa. Mitään muuta ei-yhteen­so­pi­mat­to­muutta ole ilmen­nyt, siis ohjel­mien käy­tön osalta.

Käyt­tö­ko­ke­muk­sia 22. — 24.8.2012

Minulla on koti­käy­tössä HP Color Laser­jet MFP-moni­toi­mi­laite ja sen oma skan­naus-fak­saus­toi­minto toimi ok. Huo­ma­sin että täl­lai­nen on tarjolla:

Muu­ten olisi ollut ok mutta aina­kaan Suo­men Win­dows Sto­ressa en löy­tä­nyt sitä. Var­maan HP Scan and Cap­ture for Win­dows 8 tulossa lähiai­koina Suo­men kaup­paan myös?

24.8 aamulla oli Sto­ressa viisi (5) päi­vi­tystä tar­jolla viikko sit­ten asen­ta­miini eri Win­dows 8 — ohjel­miin. Eli päi­vi­tyk­set toi­mi­vat ihan samalla tavalla kuin Nokia Lumia puhe­li­men käyt­tä­jillä. Käyt­tä­jä­ko­ke­mus on oikeas­taan saman­lai­nen, ainoas­taan 15 tuu­man läp­pä­rin näy­tössä muka­vam­man kokoi­sena kaikki.

Tämän vii­kon aikana oikeas­taan kaikki ohjel­mat toi­mi­neet moit­teet­to­masti, en ole huo­man­nut yhtään ei-sopi­vaa toi­mi­mat­to­muutta. Olen vaan käyt­tä­nyt Out­look 2013 — Word 2013 — Excel 2013 — Power­point 2013 — Inter­net Explo­rer 10 — yhdis­tel­mää. Ja yksi asia “kor­jaan­tu­nut” ja se on tämä:

Win­dows 7 ja IE 9 Win­dows 8 ja IE 10
   

Huo­ma­sitko eron? En ihan oikeasti tiedä miksi ainoas­taan ja vain IE 9 — selai­mella logo ei näy ylä­tun­nis­teessa! Se näyt­tää sisäl­töä  muu­ta­massa muussa sivu­pal­kissa myös väärin/oudosti ja on kyt­kök­sissä Javasc­rip­tin tapaan toi­mia. Kai­kissa muissa selai­missa, ja myös IE 7, IE 8 ja IE 10, toi­mi­vat oikein mutta Inter­net Explo­rer 9 ei tyk­kää DoAu­di­tin sivuista? 

Käyt­tö­ko­ke­muk­sia 25. — 31.8.2012

Olen käyt­tä­nyt konetta ihan taval­li­sessa toi­mis­to­käy­tössä ja ainoa ohjelma joka nal­kit­taa on Met­roTwit. Sen käyt­tö­liit­tymä oli puo­li­sen vuotta sit­ten eri­koi­nen ja meni aluksi aikaa tot­tua sii­hen. Mutta sit­tem­min se on kor­van­nut Tweet­Dec­kin oikeas­taan koko­naan. Austra­liassa on siis muu­ta­kin hyvää kuin ken­gu­rut ja Croco­dile Dun­dee? Asi­aan eli se siis hae Twit­te­rin uusia vies­tejä vaan pitää välillä sam­mu­tella. Se ollut siis työ­vii­kon aikana ainoa sovel­lus joka ei toimi.

Office 2013 Out­look on toi­mi­nut hyvin. Minua itse häi­rit­se­vät TIKKUKIRJAIMET ja Fahrenheitit:

TIKKUKIRJAIMET ja Fahrenheit näkymä Outlook 2013

Yhteen­so­pi­vuu­desta yksi huo­mio vielä — Access 2000 Run­time sovellus

Windows8 ja Access 2000 Run­time sovel­lus toi­mii ok

Ko. sovel­lus asen­taa ihan ensim­mäi­senä MS Access 2000 Run­ti­men joten ei ihan uusinta tek­no­lo­giaa. Mutta kart­ta­so­vel­lus toi­mii moit­teetta. Ja Kon­nun­suo ei ole enää van­kila vaan pako­lais­kes­kus. Sieltä pää­see yhdellä Eurolla suun­taan Lap­peen­ran­nan kes­kus­taaan tai takai­sin. Minulla on kan­net­ta­vassa hyvin eri­lai­sia ohjel­mia ja näyt­tä­vät toi­mi­van ok siis.

Käyt­tö­ko­ke­muk­sia 1. — 7.9.2012

Koko vii­kon ajan on toi­mi­nut nor­maa­listi. Se minkä huo­ma­sin myös:

 • Out­look 2010 toi­mii edel­leen jos sen sat­tuu käyn­nis­tä­mään ensin
 • jos sen jäl­keen käyn­nis­tää Out­look 2013 Pre­view ver­sion — tulee info “anot­her client running”
 • ensim­mäistä ker­taa Out­loo­kin osalta koneessa voi olla siis kaksi Out­loon clien­tin eri versiota

Out­loo­kin osalta asia var­maan muut­tuu lopul­li­sessa ver­siossa mutta noin tapah­tuu siis. Win­dows 8:lle näytti tul­leen viisi kap­pa­letta win­dow­sup­date-päi­vi­tyk­siä. Osa ihan loo­gi­sia, 24 tuu­man ulkoi­sen näy­tön uudet aju­rit, tulos­ti­men uudet aju­rit sekä päi­vi­tetty ajuri Think­Pa­din 1920 x 1080 kan­net­ta­van näytölle.

Ai niin, Met­roTwit on toi­mi­nut ok koko ajan nyt Twit­te­rin osalta. Se kiu­kut­teli ensim­mäi­sen vii­kon mutta “itsek­seen” korjaantunut.

8.9.2012 =>

Ja taas jat­ke­taan käyt­töän ensi ja seu­raa­valla vii­kolla. Win­dows 8 ja Office 2013 Pre­view osalta olen siir­ty­nyt käy­tän­nössä koko­naan Think­Pa­din osalta van­hem­paan W500-mal­liin ja isom­paan 15″ näyt­töön ja pie­nempi Think­Pad 12″ X1 Win­dows 7 ja Office 2010 osalta on nyt vara­ko­neena. Näin se Win­dows 8 ja Office 2013 beta syr­jäytti Win­dows 7:n kol­messa vii­kossa omassa käy­tös­säni. Mutta tot­ta­kai edel­lyt­tää sen että on aikai­sem­min jo käyt­tä­nyt englanti-ver­sioita ohjel­mista. Itse käy­tin vuo­teen 2009 pää­osin ainoas­taan ja vain englan­nin­kie­li­senä Mic­ro­sof­tin ohjel­mia mutta nyky­ään asiak­kailla on käy­tän­nössä aina suo­men­kie­li­set ver­siot käy­tössä. Lisäksi kie­li­pa­ke­tit ja oiko­lu­vut englanti — venäjä — kiina sel­lai­sia joi­den kanssa eni­ten teke­mi­sissä. Täällä päin Suo­mea kukaan ei kysy ruot­sin oikolukua…

Win­dows 8 Pro ja Office 2013 — ter­vei­sin Jari