Office 97 — Office 2010

Moi,

Niin se aika vie­räh­tää, eikö vaan? Tein erää­seen tilai­suu­teen Win­dows 3 & Win­dows 95 ajasta nyky­päi­vään esi­tystä ja samalla kir­joi­tin rin­nalle myös Mic­ro­soft Officen eri ver­sioista pää­koh­tia. Office 2010:n jul­kai­sun  jäl­keen Mic­ro­soft Office 365 ja sii­hen liit­ty­vät pil­vi­pal­ve­lu­ver­siot tul­leet myös käyt­töön Applen, Sam­sun­gin ja Nokia puhe­lin­ten käyt­tä­jille. Aika­moi­nen muu­tos siis kun vielä tablet-lait­tei­den kos­ke­tus­näyttö räjäyt­tä­nyt edi­toin­nin myös kosketusnäytöillä.

Lue lisää Win­dows 8 ja Office 2013 esi­ver­sion käy­tän­nön koke­muk­sis­tani ja kysy lisää. IT audi­toin­nin kautta kan­nat­taa lähes­tyä omaa ympä­ris­töään ja miet­tiä miten pää­see ja kan­nat­taa siir­tyä halut­tuun tilaan.

Muis­sa­kin eri­tyis­toi­mek­sian­noissa ja uusissa tavoissa sovel­taa asioita=> Ota roh­keasti yhteyttä!

Office 97 — Office 2000 — Office 2003 — Office 2007 — Office 2010 ter­vei­sin Jari