Key­note — Pages — Numbers

Moi,

Apple iPa­dille ja Apple iPho­nelle on siis ole­massa “mel­kein täy­sin yhteen­so­pi­vat” Mic­ro­soft Officea vas­taa­vat ver­siot, Key­note, Pages ja Num­bers. Ne ovat saa­ta­villa App Sto­ren kautta:

Lisäksi esi­mer­kiksi Mic­ro­soft Office 365-asiak­kaille on saa­ta­villa ilmai­seksi Lync. One­note, Skype ja Skydrive täy­den­tä­vät palet­tia ja jopa Xboxille löy­tyy oma iOS-sovellus.

Entäpä Mac-työ­ase­mat ja Mac-kan­net­ta­vat ja Mic­ro­soft Office?

Samat Key­note, Pages ja Num­bers löy­ty­vät myös Macin työ­ase­mille ja kan­net­ta­villa mutta suo­sit­te­len Mic­ro­soft Office 2011 for Mac — ver­sion hank­ki­mista mikäli aiot tehdä yhteis­työtä Wndows-maa­il­man käyt­tä­jien kanssa. Mic­ro­soft Office 2008 for Mac — ver­siolla Out­loo­kin ohjelma tun­ne­taan vielä nimellä Entou­rage mutta siitä aika aja­nut myös ohitse. Hin­ta­lap­pu­nen ei ole sit­ten enää 13–15 Euron luo­kassa kuten “iOS-mel­kein-Office-yhteen­so­pi­villa” tuot­teilla vaan alkaa alla 250 Euroa  läh­tö­taso ko. pake­tille Mac-ympä­ris­tössä yri­tys­käy­tösssä. Tot­ta­kai on ole­massa opis­ke­lija-koti­käyt­tö­ver­sio 120 Eurolla mutta se ei sisällä Out­look-ohjel­maa Mac-konei­siin siis.

Tämä voi tulla yllä­tyk­senä monelle Mac-ympä­ris­töön siir­ty­neelle joten pikain­fona asia tässä ja nyt.

Summa sum­ma­rum: Mic­ro­soft Office 2011 for Mac = Mic­ro­soft Office 2010 for Win­dows, pie­nin eroin mutta sama tuote hyvin pit­källe siis.

ter­vei­sin Jari

PS: lue Sam­sung — Apple — Nokia äly­pu­he­lin­ten osalta todella käy­tän­nön tasolla tapah­tu­nut ver­tailu tästä lin­kistä.