Once in a lifetime

Moi,

Lon­too 27.7. — 12.8.2012
Olym­pia­lai­set var­maan 1. ja vii­mei­sen ker­ran elämässäni

[one-half first]lupasin kat­soa “sillä sil­mällä” myös tie­to­tek­ni­siä rat­kai­suja niin tie­to­tur­van, tie­to­lii­ken­teen kuin netin käy­tön osalta Lon­toon olym­pia­lai­sissa. Tänään tuli­vat kir­ja­tussa kir­jeessä kah­den vii­kon satsi Suo­men Mat­ka­toi­mis­tolta. Lip­pu­pa­ke­tissa oli mukana myös paluu 21 vuo­den tauon jäl­keen Old Traf­for­dille. Sil­loin olin kat­so­massa Manun ja Liver­poo­lin lii­ga­pe­liä mutta tällä ker­taa ei ole tie­dossa mitkä kaksi jouk­kuetta ovat Lon­toon kiso­jen toi­sessa välieräpelissä.[end-column]

[one-half]Kerran elä­mässä mah­dol­li­suus tuli kun vara­sin majoi­tuk­sen neli­sen vuotta sit­ten val­miiksi englan­ti­lais­per­heessä. Kan­nat­taa siis opis­ke­li­jae­lä­mässä viet­tää pubeissa(kin) aikaa, saa eli­ni­käi­siä ystä­viä myös muu­alta päin maa­il­maa. Poh­dimme sit­ten kiso­jen aikana Step­he­nin kanssa kanssa niin kisa­näyt­tä­möillä kuin engels­man­ni­pu­beissa miksi olemme enää komeita mutta päh­käi­lemme var­maan samalla mihin se nuo­ruus on vas­taa­vasti hukkunut…[end-column]

ter­vei­sin Japa

PS: Olym­pia­lais­ten ava­jais­li­put tuli­vat myyn­tiin kesä­kuun alussa. Tar­koi­tus oli pyr­kiä hank­ki­maan liput joko ava­jai­siin tai päät­tä­jäi­siin mutta hin­nat alkaen 995 pun­taa… => juomme siis pai­kal­li­sessa pubissa Guin­nes­sia, Aleta ja Carls­ber­gia ja paran­namme maa­il­maa telk­ka­rin kautta. Elämä on, sanoisin…

PS2: työ­asioissa uusin tek­no­lo­gia, sen sovel­ta­mi­nen ja uudet tavat tehdä töitä (esi­mer­kiksi 4G, Win­dows 8, Office 365, Google Apps, säh­köi­nen las­ku­tus, pil­vi­pal­ve­lut, eri­tyis­toi­mek­sian­not, IT audi­tointi) => voi ottaa roh­keasti yhteyttä