Eri näky­mät eri päätelaitteilla

Moi,

eri pro­jek­teissa tulee kes­kus­te­luja tablet- ja äly­pu­he­lin­lait­tei­den käy­töstä. Ne yleis­ty­neet koko ajan ja siksi myös eri net­ti­si­vut suh­tau­tu­vat hyvin­kin eri tavoin millä lait­teella niitä kat­so­taan. Jos tulet DoAu­di­tin sivuille table­tilla tai äly­pu­he­li­mella, näky­mät ovat seu­raa­vat riip­puen käyt­tä­mäs­täsi päätelaitteesta:

Nokia Lumia 800 ja Nokia E7 näkymät
Pys­ty­suo­rassa Vaa­ka­suo­rassa
 

 

Apple iPhone näkymä
Pys­ty­suo­rassa Vaa­ka­suo­rassa
   
Apple iPad näkymä
Pys­ty­suo­rassa Vaa­ka­suo­rassa
   

Kuten huo­maat, sen perus­teella millä lait­teella tul­laan näy­te­tään sivu eri tavoin eri pää­te­lait­teille. Se mitä ole­tuk­sena  näy­te­tään on tie­ten­kin valit­ta­vissa mutta itse olen mää­rit­tä­nyt näy­tet­tä­väksi päi­vä­mää­rän mukaan kolme vii­mei­sintä artik­ke­lia (jut­tua).

Mobile res­pon­sive design

Jos net­ti­si­vuille oleva tyy­li­tie­dosto, teema, perus­pohja, template (monia eri nimiä käy­te­tään samasta asiasta) ymmär­tää ns. mobile reso­pon­sive design — mal­lia ja osaa niitä hyö­dyn­tää, se osaa auto­maat­ti­sesti skaa­lau­tua pää­te­lait­teen mukaan:

Nokia Lumia 800 ja Nokia E7 näkymät
Pys­ty­suo­rassa Vaa­ka­suo­rassa
 

 

Apple iPhone näkymä
Pys­ty­suo­rassa Vaa­ka­suo­rassa
   
Apple iPad näkymä
Pys­ty­suo­rassa Vaa­ka­suo­rassa
   

Esi­merk­kinä Etelä-Sai­maa ja iPad

Etelä-Sai­maa tuli myös 6.7.2012 saa­ta­ville iPad-ver­siona. Siitä saa hyvän kuvan mihin suun­taan leh­tien luku on menossa ja kuinka ote­taan huo­mioon tablet-lait­tei­den yleistyminen.

 
   

Ota asian tii­moilta roh­keasti yhteyttä. Eri­tyi­sesti nyky­ai­kai­nen tek­niikka, mitä mah­dol­li­suuk­sia on tällä het­kellä tar­jolla ja kuinka oikeasti voi samalla rahalla hyö­dyn­tää suo­raan äly­pu­he­linta ja tablet­tia osana yri­tyk­sesi infraa ja net­ti­jul­kai­sua. Sosi­aa­li­nen media (Twit­ter, Face­book, Google+, Lin­ke­dIn, Pin­te­rest, Flickr) voi­daan luon­nol­li­sesti miet­tiä samalla ker­taa teknisesti.

Kaik­kein tär­kein eli sivu­jen sisältö ja sen ajan tasalla olo ja kuinka ja mihin mediaa se tuo­te­taan osaksi pro­ses­sia mie­ti­tään erik­seen. Mutta kai­kissa DoAu­di­tin sivuille teh­dyissä esi­mer­keissä en ole riviä­kään ohjel­moi­nut esi­mer­kiksi HTML-kie­lellä. tie­to­kan­to­jen koo­daa­mi­sella tai vas­taa­villa. Eli pyri­tään käyt­tä­mään hyväksi val­miita palikoita.

Näin siis nyky­päi­vänä, nyky­tek­nii­kalla net­ti­si­vut tuo­te­taan. Ota roh­keasti yhteyttä ja mie­ti­tään yhdessä uusi tapoja hyö­dyn­tää nykytekniikkaa!

ter­vei­sin Jari