Mic­ro­soft Office 2013 — ekoja käyttökokemuksia

Moi,

Mic­ro­soft jul­kaisi seu­raa­van Mic­ro­soft Officen ver­sion, nimel­tään Mic­ro­soft Office Con­su­mer Preview.

Mitä se tar­koit­taa käytännössä?

 • KOSKETA, HIPELÖI ja SORMEILE kaik­kialla! Käytä tut­tuja Office-sovel­luk­sia sor­mella, zoo­maa, pyö­ritä niitä
 • Huom! Win­dows XP ja Vista eivät ole tuet­tuja käyt­tö­jär­jes­tel­miä kun Office 2013 tulee markkinoille
 • Huom! Out­look 2013 pudot­taa tuen pois myös MS Exc­hange 2003-pos­ti­pal­ve­li­melta (MS Small Busi­ness Edi­tion 2003 edel­leen monessa yri­tyk­sessä käytössä)
 • ota ihmeessä myös huo­mioon uudet table­tit ja äly­pu­he­li­met ja kuinka hyö­dyn­nät niissä  kosketusnäyttöä
 • Mieti mitä uudis­tuk­sia koko yri­tyk­sesi infraasi vaa­di­taan jotta voit käyt­tää uutta Officea. Käy­tän­nössä se tar­koit­taa Win­dows XP-käyt­tö­jär­jes­tel­mästä luo­pu­mista ja Officen päi­vit­tä­mistä 2003-ver­siosta ken­ties nykyaikaan …
 • Sty­lus-tuki, ota huo­mioon. Kynällä voi­daan ohjata myös ja sen avulla voi­daan kir­joit­taa. Sty­lusta käy­te­tään myös lase­ro­soit­ti­mena esi­tyk­sissä jne
 • Win­dows 8:n jul­kis­tuk­sen yhtey­dessä One­Note ja Lync muut­tu­vat “tii­li­poh­jai­siksi”. Jos olet käyt­tä­nyt Nokian Lumia-puhe­linta, käyt­tö­liit­tymä on tuttu jo sitä kautta
 • Mic­ro­soft Sur­face — tablet­laite sisäl­tää vakiona Word, Excel, Power­Point ja One­Note sovel­luk­set, Officen uusim­man 2013 ver­sion siis

Kaik­kialla pilveä!

 • SkyDrive. Office tal­len­taa kaikki doku­men­tit Mic­ro­sof­tin Skydrive-pal­ve­luun ole­tuk­sena. Täl­löin doku­ment­tisi ovat käy­tet­tä­vissä table­tilla, PC:llä ja puhe­li­mella. Ja käy­tössä on off-line tila myös ko. laitteilla
 • Uusia tilaus­vaih­toeh­toja. Voit siis tilata Officen koko­naan pil­vi­pal­ve­luna. Samalla tulee mukana Sky­pen “maa­ilma” minuu­tit ja lisä­ti­laa Skydrive-pal­ve­luun. Ja tie­ten­kin kaikki tule­vat Office-päi­vi­tyk­set kuu­kausi­ti­lauk­sessa. Tilaa­jat voi­vat asen­taa useam­pia Office-asen­nuk­sia kai­kille per­heen­jä­se­nille ja eri lait­teille. Tämä on tut­tua jo Mic­ro­soft Office 365-käyt­tä­jille tällä hetkellä
 • Roa­ming. Kun kir­jau­dut omilla tun­nuk­silla Officeen, vii­mei­sim­mät doku­men­tit, ase­tuk­set, tee­mat, muo­kattu oiko­luku ja  vas­taa­vat seu­raa­vat sinua koneelta toi­selle. Kun itse kokei­lin niin oli jopa se tilanne että mihin jätin edel­li­sen muok­kauk­sen toi­sella koneella niin se jat­kui toi­sella lait­teella ko. tilan­teesta yhdellä hiiren/sormen klikkauksella
 • Office on Demand. Kun olet teh­nyt (vuosi)tilauksen, voit käyt­tää sitä Inter­ne­tiin kyt­ke­tyltä Win­dows-poh­jai­selta tie­to­ko­neelta täy­dellä Office 2013 — pake­tin ominaisuuksilla

Sosi­aa­li­nen media (SOME)

 • People Card. Se yhdis­tää eri sosi­aa­lis­ten medioi­den tie­dot samaan “ihmis­kort­tiin”, olkoon kyseessä Face­book, Lin­ke­dIn, Yam­mer, jne 
 • Skype. Uuden Officen kanssa tulee Skype. Kun teet tilauk­sen, saat 60 minuut­tia Sky­pen soit­toai­kaa per kuu­kausi. Integroi Sky­pen kon­tak­tit Lynciin ja tee Lyncin kautta soitto tai pika­vies­tin kenelle tahansa Sky­pen käyttäjälle
 • Yam­mer. Mic­ro­soft osti “yri­tys-Face­boo­kin” mil­jar­dilla taa­lalla. Se integroi­daan entistä tiu­kem­min uuteen Officeen ja integrointi toi­mii myös Sha­re­Point- ja Mic­ro­soft Dyna­mics — järjestelmiin
 • Pysy lin­joilla. Seu­raa ihmi­siä, tii­mejä, doku­ment­teja ja sivus­toja Sha­re­poin­tissa. Upota kuvia, videoita ja muuta sisäl­töä ja ne päi­vit­ty­vät työ­ka­ve­reil­lesi myös

Ker­ron lisää kun olen käyt­tä­nyt enem­män uutta ver­siota. Kum­me­lin nor­mi­päi­vän tavoin, vasta “ensi­pu­raisu” tehty ja nyt siir­ry­tään pöy­tään… Onks sulla huo­menna mitään? Ei, ihan nor­mi­päivä. Se mikä on lop­pu­tu­los Office 2013 tes­ti­ver­sion osalta, sel­viää (takuu)varmasti joku aamu siis.

Ota yhteyttä! Ker­toi­len samalla kuinka voi­daan kat­soa miten uutta tek­no­lo­giata hyö­dyn­ne­tään Sinun yri­tyk­sesi ympäristössäsi.

Ensim­mäi­set käyt­tö­ko­ke­muk­set Office 2013:n osalta (päi­vi­tetty 16.7.2012)

Asen­nus meni ok Win­dows 8 Con­su­mer Pre­view — koneelle. Kie­li­vaih­toeh­toina oli­vat englanti, espanja (ja japani) ja Office joko 32- tai 64-bit­ti­senä. Valit­sin suo­si­tuk­sen mukai­sesti 32-bit­ti­sen asennuksen.

Pika­ko­kei­luna heti suo­sik­kioh­jel­mani eli Power­point 2013:

Kaikki toimi ihan jou­he­vasti ja tal­len­sin sen sekä Skydri­veen että Sha­re­point Online kan­sioon saman­tien. Skydri­veen luon­nol­li­sesti Mic­ro­soft Live ID-tun­nus ja Sha­re­point Onli­neen Office 365-tun­nus joita käy­te­tään ko. tal­len­nus- ja/tai hakutapauksissa.

Sinun pitää rekis­te­röi­tyä Office 2013-kokei­luun ja saat säh­kö­pos­tiisi infon asiasta. Pää­pe­ri­aate on seu­raava tes­tin aikana:

 • voit asen­taa sen vii­teen (5) laitteeseen
 • SkyDrive ole­tus­tal­len­nus­paik­kana
 • tyy­lit, oiko­luku ja vas­taa­vat seu­raa­vat Live ID-tun­nuk­sen mukana sinua koneelta toiselle
 • nimenä käy­te­tään “new Office 365 ser­vices”  joka voi hämätä nykyi­siä Mic­ro­soft Office 365-käyt­tä­jiä hieman

Ensim­mäi­nen käy­tän­nön kent­tä­testi on jo tehty kar­seassa vesi­sa­teessa Ruo­ko­lahti — Imatra (Kau­ko­pää) akse­lilla ti-aamu­päi­vällä mutta tämä kor­vasi kaiken:

Immo­lan sotku — kahvi & munkki: 1 Euro
hinta-laa­tusuhde kohdallaan!

Tuo­hon ei yllä edes Office 365 5,25 Euroa/kk/alv, vai mitä?

Kun sain kui­vat veh­keet päälle, Out­look 2013 toimi myös ok:

Otin Office 2013 suo­raan tuo­tan­to­käyt­töön Win­dows 8 — koneel­lani ja ole­tin että käyt­tä­mäni Office 365 toi­mii suo­raan. Näin tapah­tu­kin ja mm. Auto­disco­ver-toi­minto löysi kaikki ase­tuk­set suoraan.

Mutta pala­taan asialle!

Office 2011 for Mac — päi­vi­tys? (päi­vi­tetty 17.7.2012)

Hyvä kysy­mys ja Mic­ro­sof­tin mukaan tapah­tuu loka­kuussa 2012 seuraavaa:

“When the new Office launc­hes, we’ll deli­ver an update to Office for Mac 2011. With this update, Office for Mac licen­ses can count as part of your Office 365 Home Pre­mium subsc­rip­tion. You will also be able to use SkyDrive and/or Office 365 to save and access all your docu­ments from your Mac. Note that we’ve not announced any bran­ding for future ver­sions of Office for Mac.”

Eli Skydrive-tuki tulee Mac-käyt­tä­jille päi­vi­tyk­senä. Itse pitäi­sin loo­gi­sena sitä että samaan aikaan kun Office 2013 jul­kais­taan se tai jokin muu iOS-ver­sio jul­kais­taan aikai­sem­min tai samaan aikaan “MS Office for iPad” nimellä. Täl­löin saa­daan raha­vir­taa myös Mic­ro­sof­tin suun­taan Office-pake­tista, eikö vaan?

Office 2013 ter­vei­sin Jari 

PS: Kir­joi­tan lisää, Office 2013 ja Win­dows 8 lap­top mukana nyt koko ajan. Koke­muk­sia Win­dows 8 ja Office 2013 yhtei­se­losta löy­tyy tästä Win­dows 8 Pro — ensi­pu­raisu lin­kistä. Yhdis­tin molem­mat koska oikeas­taan yksi ja sama asia. Ilman Officea ei Win­dows 8 — koneesta saa irti toi­mis­to­käy­tössä juuri mitään, eikö vaan?