#emfu­tis

Moi,

Twit­te­rin käyttö yleis­tyy Euroo­passa edel­leen, hyvänä esi­merk­kinä jal­ka­pal­lon EM-kiso­jen Twit­ter hash­tag #emfu­tis:

lähde: Hel­sin­gin Sano­mat nettisivut

Eili­nen jal­ka­pal­lon EM-kiso­jen finaali sai aikaan ennä­tys­mää­rän urhei­luai­hei­sia vies­tejä mik­ro­blo­gi­pal­velu Twit­te­rissä. Twit­te­rin käyt­tä­jät lähet­ti­vät pal­ve­lun kautta yli 15 000 vies­tiä sekun­nissa, kun Espanja teki finaa­liot­te­lussa nel­jän­nen maa­linsa. Yksi twiit­taa­jista oli bra­si­lia­lai­nen jal­ka­pal­lo­le­genda Pele, joka onnit­teli Espan­jaa finaa­lin voi­tosta. Twit­te­rin tilas­to­jen mukaan Espan­jan ja Ita­lian väli­sen otte­lun aikana lähe­tet­tiin yhteensä 16,5 mil­joo­naa twiit­tiä, mikä tekee siitä Twit­te­rin kaik­kien aiko­jen suo­si­tuim­man urheilutapahtuman.

Aiempi ennä­tys syn­tyi huh­ti­kuussa, kun Chel­sea koh­tasi Barce­lo­nan Mes­ta­rei­den lii­gan välie­rissä. Chel­sean voit­toon päät­ty­neen otte­lun aikana Twit­te­rin käyt­tä­jät lähet­ti­vät yli 13 600 vies­tiä sekun­nissa. Ennä­tyk­sen odo­te­taan jäl­leen rik­koon­tu­van, kun Lon­toon olym­pia­lai­set pää­se­vät vauh­tiin muu­ta­man vii­kon päästä.

lähde: Hel­sin­gin Sano­mat nettisivut

Sta­tis­tiik­kaa EM-finaalista

Netissä on monia eri sivuja joissa jal­ka­pal­loa käsi­tel­tiin mutta yksi hyvistä kokoel­mista lop­puot­te­lun osalta löy­tyy tästä linkistä:

http://ongoalsscored.wordpress.com/2012/07/02/euro-2012-final-match-stats/

Voi siis kat­soa tar­kem­min eri kul­mista asiaa, eikö vaan?

Twit­ter ja olympiakisat?

Jal­ka­pal­lon EM-kisat finaali:
15000 Twit­ter-vies­tiä sekunnissa

Lon­toon Olym­pia­lai­set, mies­ten sata­nen:
? Twit­ter-vies­tiä sekunnissa…

Palaan Lon­toon osalta asi­aan, mitä toden­nä­köi­sem­min myös elä­mäni vii­mei­sim­mät olym­pi­la­lai­set pai­kan päällä (ja myös ensim­mäi­set tosin myös).