Säh­köi­nen las­ku­tus ja taloushallinto

Moi,

säh­köi­nen las­ku­tus yleis­tyy koko ajan ja itse­kin olen teh­nyt säh­köi­sen talous­hal­lin­non sekä pil­vi­pal­ve­lui­den osalta pro­jek­teja parin vii­mei­sen puo­len vuo­den aikana. Ota yhteyttä jos mie­tit säh­köistä talous­hal­lin­toa. Siinä samassa kan­nat­taa ottaa huo­mioon monia mui­ta­kin asioita kuin pelkkä las­ku­jen kier­rä­tys tai vas­taa­vat asiat. Esi­mer­kiksi kan­nat­taako ottaa “netissä ja äly­pu­he­li­messa toi­miva las­ku­tus­pal­velu jolla luot ja lähe­tät käden kään­teessä yri­tyk­sesi las­kut mil­loin ja mistä vain”?  Täl­lai­nen mai­nos on monella säh­köi­siä las­kuja tar­joa­valla taholla, samoin kuin se että “vapaudu omasta pal­ve­li­mesta ja siirrä talous­hal­lin­tosi pil­veen”. Molem­missa on sekä hyviä että huo­noja puo­lia ja ne kan­nat­taa käydä läpi esi­mer­kiksi IT audi­toin­nin tai eri­tyis­toi­mek­sian­non kautta.

Jos saat täl­lai­sen infon omaan yritykseesi

Yri­tyk­semme verk­ko­las­ku­tuso­soite on muuttunut…

Toi­vomme, että lähe­tätte las­kunne ensi­si­jai­sesti verk­ko­las­kuina. Verk­ko­las­ku­jen käsit­tely on sekä lähet­tä­jälle että vas­taa­not­ta­jalle nopeam­paa, luo­tet­ta­vam­paa ja edul­li­sem­paa kuin pape­ri­las­ku­jen käsittely.

OVT-­tun­nus: XXX
Verk­ko­las­kuo­soite: YYY
Ope­raat­tori: ZZZ

Mikäli ette pysty lähet­tä­mään verk­ko­las­kuja, pyy­dämme Teitä lähet­tä­mään jat­kossa pape­ri­set las­kut osto­las­ku­jen skan­naus­pal­ve­luun osoitteeseen:

Jotta skan­naus­pal­velu voi koh­dis­taa las­kunne, tulee tämä las­ku­tuso­soite tulos­taa myös itse las­kuun eikä pel­käs­tään kir­je­kuo­reen. Pyy­dämme Teitä myös huo­mioi­maan, että tähän las­ku­tuso­soit­tee­seen ei saa lähet­tää muuta mate­ri­aa­lia kuin las­kuja eli esi­mer­kiksi tie­do­tus­ten ja mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lin pos­tio­soite pysyy ennallaan.

Niin sil­loin kan­nat­taa vähintään

miet­tiä pys­tynkö itse edes lähet­tä­mään säh­köi­siä las­kuja. Sil­loin alkaa välit­tö­mästi myös talous­hal­lin­to­jen pro­ses­sien miet­ti­mi­nen koko­nai­suu­des­saan, eikö vaan?

Ota roh­keasti yhteyttä — kes­kus­tel­laan lisää säh­köi­sen las­ku­tuk­sen asioista ja käy­tän­nön koke­muk­sista asian tiimoilta.

kesä­ter­vei­sin Jari