Mobii­li­var­menne, Sput­nik ja päi­vi­tys­ten koot

Moi,

siir­ryin kuun alusta käyt­tä­mään mobii­li­var­men­netta osana säh­köistä talous­hal­lin­toa. Miten se toi­mii? Verk­ko­pal­ve­luun annan oma puhe­lin­nu­me­roni. Tämän jäl­keen syö­tän saa­mani vies­tin jossa pyy­de­tään tun­nus­lu­kua. Syöt­tä­mällä oman tun­nus­lu­kuni kän­ny­källä verk­ko­pal­velu avau­tuu. Var­men­teen voi hank­kia omalta mat­ka­pu­he­li­no­pe­raat­to­ril­tasi (Sonera, Elisa ja DNA). Käy­tän­nössä se tar­koit­taa SIM-kor­tin vaih­toa siru­ver­sioon ja ope­raat­to­rin myyn­ti­pis­teessä käynti kuval­li­sella hen­ki­lö­kor­tilla on nopein ja hel­poin tapa han­kin­taan. SIM-kor­tin vaihto on itses­sään ilmai­nen. Ja tie­ten­kin pitää olla se mobii­li­var­men­netta tukeva säh­köi­nen asioin­ti­paikka. Minulla se on Net­vi­sor talous­hal­lin­non osalta ja toi­sena koh­teena olen käyt­tä­nyt mobii­li­var­men­netta suomi.fi portaalissa. 

Mobii­li­var­men­teella hidas lan­see­raus — joko tänä vuonna yleistyy? 

Mobii­li­var­men­teen käyt­tä­jien luku­mää­riä ei ole ilmoi­tettu koska ope­raat­to­rit ovat sopi­neet ole­matta lan­see­ra­matta sitä vielä. Ken­ties jo tänä vuonna mas­sa­lan­see­raus kun riit­tä­vän suuri määrä sitä hyö­dyn­tä­viä pal­ve­luja on käy­tössä. Ehkä sit­ten kun suomi.fi-portaalin lisäksi kun­tien, minis­te­riöi­den ja viras­to­jen säh­köi­sissä pal­ve­luissa kan­sa­lai­sen tun­nis­tus- ja mak­sa­mis­pal­velu Vetuma yleis­tyy vielä lisää?

Jää­kiek­koa myös kes­kellä kesää — Saipa ja Sputnik

Kesä­kuussa penk­kiur­hei­li­jan illat täyt­tä­vät jal­ka­pal­lon EM-kisat, hei­nä­kuussa ylei­sur­hei­lun EM-kisat ja heinä-elo­kuussa  ovat koko kesän koho­koh­tana Lon­toon olym­pia­lai­set. Mutta ei ole unoh­dettu myös­kään jää­kiek­koa. Jo perin­teeksi muo­dos­tu­nut SAI­PAn tuke­mi­nen jat­kuu ja Sput­nik-ver­kos­ton maksu hoidettu.

Saipan Sputnik verkosto kaudella 2012 - 2013

Saipa — yksi Idän ihmeistä. Ja hönt­sä­kiek­ko­kautta odo­tel­lessa, ja niitä kesä­hel­teitä myös…

Päi­vi­tys­ten koot kas­va­neet tosi paljon!

Tiis­tain 12.6.2012 Mac Book Pron päi­vi­tys oli mel­kein kah­den Giga­ta­vun luok­kaa eli 1976 Mt. Hitaalla net­tiyh­tey­dellä on siis olla yhtä tus­kaa jo pelk­kien tie­dos­to­jen haku, eikö vaan?

Mac OS X 10.7.4 kesäkuun 2012 ohjelmistopäivitys 1,9 Gt latausajat vertailu eri nopeuksilla
2 Gt päi­vi­tys­pa­ketti saatavilla… ja sen latauk­seen kuluva aika

Kesä 2012 — asiakastiedote 

Lue IT-alan kuu­lu­mi­sia lisää kesä 2012 — asia­kas­tie­dot­tees­tani.

Voit seu­rata myös Twit­teri-fee­dejä sopi­vin välia­join => doau­dit

kesä­ter­vei­sin Jari