20 vuotta men­nyt nopeasti — Wol­fens­tein 3D

Moi,

aloi­tin mik­ro­tu­ki­hen­ki­lön ja ATK-kou­lut­ta­jan työt sen aikai­sella Enso-Gutzei­tin kou­lu­tus­kes­kuk­sessa… siitä on aikaa nyt yli 20 vuotta! 

Ensim­mäi­sen Win­dows-kurs­sini osal­lis­tu­jat oli­vat Imat­ran Kau­ko­pään teh­taan palo­kunta. Graa­fi­nen käyt­tö­liit­tymä, hii­ren käy­tön ja aamu­päi­vän kou­lu­tuk­sessa Pasians­sin sekä Mii­nan­pol­ki­jan peleillä tus­kan­hiki oli osalla palo­mie­histä. Kun hii­ren johto lop­pui niin Mar­te­lan pöy­dän jat­koa olisi tar­vittu koska eihän hiiri enää siirry… Win­dows-kou­lu­tus jäi myös mie­leen siksi että kaksi häly­tystä tuli kes­ken kou­lu­tuk­sen joten 8 hen­ki­lön mik­ro­luokka IBM PS/2 — Win­dows-mik­roi­neen ja pal­ve­li­men IBM LAN Ser­ver OS/2 — käyt­tö­jär­jes­tel­mi­neen jäi tyh­jä­käy­tölle 15 sekun­nin varoi­tusa­jalla . Puo­len päi­vän kou­lu­tus­ses­siosta tuli ilta­päi­vän klo 14 kah­vi­tun­tiin kes­tä­nyt tilai­suus. Joten­kin nykyi­set ATK-pro­jek­tit kuu­los­ta­vat monesti samalta aika­tau­lu­jen suhteen?

Herä­sin todel­li­suu­teen ajan kulu­mi­sessa eilen viimeistään:

Wol­fens­tein — Can I play, Daddy?

Sen ajan yksi legen­daa­ri­sim­mista DOS-peleistä oli Wol­fens­tein. Sen eri vari­aa­tioista tuli sit­ten vas­taa­vat Win­dows-pelit ja nyky­ään räis­kin­tä­pe­lit hie­man eri tasoi­sia. Mutta nämä oli­vat tär­keim­mät komennot:

X — Shift- Z- väli­lyönti — nuo­li­näp­päi­met ohjaukseen

Nyt Wol­fens­tein on 20 vuo­den kun­niaksi jul­kaistu nettiversiona:

Klik­kaa ylä­puo­lella ole­vaa peli­ti­lan­netta ja voit kokea sen tun­teen mitä 20 vuotta sit­ten huip­pu­käyt­tö­liit­tymä oli…

Olen tosin seu­ran­nut aikaani ja pysy­nyt kehi­tyk­sessä mukana. Ota yhteyttä ja kat­so­taan ovat pro­ses­sisi ja tie­to­jär­jes­tel­mäsi kehit­ty­neet samalla tavalla kuin peli­maa­ilma 20 vuodessa.

Muis­te­lu­ter­vei­sin Jari