Win­dows 8 Release Pre­view — käyttökokemuksia

Win­dows 8 Release Pre­view — tinyurl.com/bmu6bcq

— Jari Harju (@DoAudit) tou­ko­kuu 31, 2012

Moi,

Win­dows 8 Release Pre­view jul­kaistu. Asen­nus menossa ja ker­toi­len tar­kem­min ala­puo­lelle ole­vissa kap­pa­leissa mikä ohjelma toimi ja mikä ei kun pariin konee­seen suo­raan päi­vi­tys nykyis­ten käyt­tö­jär­jes­tel­mien ja ohjel­mis­to­jen päälle. 

Lue tästä aikai­sem­pia Win­dows 8 — koke­muk­siani ja tästä vielä hie­man lisää Win­dows 8:n osalta.

Tästä alkaa sit­ten oman kan­net­ta­vani päivitys:

Palaan asi­aan kun tulee esille käy­tän­nön tilan­teita lisää.

1.6.2012 koke­muk­sia

Päi­vi­tys meni ok kah­delle koneelle mutta var­muu­den vuoksi otin ne ohjel­mat pois ennen päi­vi­tystä joita tuo Upgrade Assis­tant ehdot­teli. Olen käyt­tä­nyt ja käy­tän edel­leen Nokian Lumia 800 — puhe­linta (käyt­tö­ko­ke­muk­sia) joten hyvin tutun oloi­nen Win­dows 8:n käyt­tö­liit­tymä. Var­masti Nokia saa Win­dows 8:n jul­kai­sun myötä aina­kin sen hyö­dyn että Lumia näyt­tää saman oloi­selta kuin Win­dows 8. Mutta tii­let ja onko käyt­tö­liit­ty­män muu­tos liian raju XP-käyt­tä­jille (ja Win­dows 7‑käyttäjille)?

 Windows 8 Start nakyma suomenkielisena  
Media Cen­ter hukassa… 

Oli­sin lait­ta­nut CD-levyn soi­maan taus­talla (ja lai­toin­kin) ja joten­kin odo­tin Win­dows Media Playe­rin tule­van soit­ti­meksi. Media Cen­ter on tosin sen nimi nyky­ään mutta eihän sitä tul­lut mukana vaan pitää erik­seen asen­taa tällä ohjeella.

Win­dows Media Cen­ter is not preins­tal­led in Win­dows 8 Release Pre­view. If you want to use Win­dows Media Cen­ter, you need to add it by fol­lowing these steps:

 1. Swipe in from the right edge of the screen, and then tap Search.
  (If you’re using a mouse, point to the upper-right cor­ner of the screen, and then click Search.)

 2. Enter add fea­tu­res in the search box, and then tap or click Add fea­tu­res to Win­dows 8.

 3. Tap or click I already have a pro­duct key.

 4. Enter this pro­duct key: MBFBV-W3DP2-2MVKN-PJCQD-KKTF7 and then click Next.

 5. Select the check­box to accept the license terms and then click Add features.

Your PC will res­tart and Win­dows Media Cen­ter will now be on your PC and the tile will be pin­ned to the Start screen

Asia siis sel­visi mutta kat­so­taan mitä muuta tulee esille. Per­jan­tai oli asiak­kai­den luona koko päi­vän enkä uskal­ta­nut näyt­tää kah­dessa eri video­tyk­kie­si­tyk­sessä vielä tätä esi­ver­siota vaan luo­tin 1. esi­tyk­sessä uuden Apple iPa­diin VGA-palik­kaan mobii­li­asioi­den kera ja 2. esi­tyk­sessä Win­dows 7 + Office 2010 — yhdis­telmä hoiti asian takuuvarmasti.

Inter­net Explo­rer 10 vakiona

Selain­sota jat­kuu myös ja IE 10 tulee vakiona nyt mukana. Kun Mozilla Fire­fox ja Chrome käy­vät kil­pa­va­rus­te­lua IE-selainta vas­taan niin Safari ja Opera ovat viime aikoi­nan tip­pu­neet molem­mat kel­kasta. Se mikä IE 10:n osalta tuli esille on sen  DNT-omi­nai­suus. Do Not Track (DNT) on siis päällä IE 10-selai­messa mutta vai­kut­taako se miten eri sivu­jen tms. toi­min­taan koska mitä eri­lai­sim­pia seu­raus­me­ka­nis­meja käy­te­tään eri net­ti­si­vuilla kuitenkin.

Mutta tästä jatketaan.

2.6.2012 koke­muk­sia

Päi­vi­tin myös van­han Com­paqin kan­net­ta­van jossa oli edel­li­nen Win­dows 8 Con­su­mer Pre­view uusim­paan ver­sioon. Päi­vi­tys meni ok taus­talla samalla kun kir­joi­tin toi­min­ta­ker­to­musta kou­lun asioista luku­vuo­delta 2011 — 2012. Asen­nus­vaih­toeh­dossa ei tosin ollut mitään mah­dol­li­suutta valita päi­vi­tystä edel­li­sestä ver­siosta vaan “Not­hing”. Joten asen­nus tuli siis puh­taalle pöy­dälle väki­sin edel­li­sen Win­dows 8 betan osalta uusim­paan beta-versioon.

Var­si­nai­nen asen­nus kesti 34 minuut­tia van­halle Com­paqille. Asen­nus­vai­heessa kysy­tään samalla tavalla kuin Nokia Lumiassa Win­dows ID-tun­nusta eli se kan­nat­taa olla jo val­miina ennen asen­nusta. Monelle tutumpi Hot­mail-tili kel­paa sii­hen ja sen avulla Win­dows 8:n mukana tuleva Mic­ro­soft Store tar­joaa ohjel­mia ja päi­vi­tyk­siä käyt­tä­jän koneelle.

Ja mikä myös huo­mioi­ta­vaa ja sat­tui sil­mään: Kaikki kuvak­keet ja tii­let ovat nyt ihan SUOMEKSI, tähän men­nessä englan­niksi olleet aikai­sem­missa ver­sioissa. Tuote on siis kuta­kuin­kin var­maan ulkoa­sun osalta val­mista kau­raa julkaistavaksi.

Windows 8 Start nakyma suomenkielisena

Mic­ro­soft jul­kaisi myös maa­il­man­laa­jui­sesti päi­vi­tys­po­lun Win­dows 7 => Win­dows 8

“Osta Win­dows 7 ‑tie­to­kone, niin saat Win­dows 8 Pro ‑käyt­tö­jär­jes­tel­män hin­taan € 14,99.” Mitä tar­koit­taa käy­tän­nössä ko. kam­pan­jan osalta?

 • Mic­ro­soft tar­joaa uuden Win­dows 7 ‑PC:n osta­jalle käyt­tö­jär­jes­tel­män päi­vi­tys­pa­ke­tin Win­dows 8 Pro ‑ver­sioon 14,99 eurolla
 • 2.6.2012 alkava kam­panja on tar­koi­tettu uuden Win­dows 7 ‑PC:n osta­ville kulut­ta­jille ja se on voi­massa 31.1.2013 saakka
 • kos­kee kam­panja-aikana ostet­tuja Win­dows 7 ‑PC:tä joi­hin on esia­sen­nettu aitous­to­dis­tuk­sella varus­tettu Win­dows 7 Home Basic, Home Pre­mium, Pro­fes­sio­nal tai Ulti­mate ‑käyt­tö­jär­jes­telmä
 • kam­pan­ja­tar­jouk­sen päi­vi­tys­ver­sio tulee ottaa käyt­töön 28.2.2013 mennessä

Moni joka odott­taisi loka-mar­ras­kuulle ja ken­ties jou­lu­mark­ki­noille asti voi kesän ja syk­syn aikana ostaa Win­dows 7 — koneen ja sit­ten itse­näi­syys­päi­vänä asen­nella lin­nan juh­lia kat­soessa 15 Eurolla Win­dows 8:n, eikö vaan? Ko. hinta on luon­nol­li­sesti net­ti­hinta eli itse pitää rekis­te­röi­tyä, ladata kol­men Giga­ta­vun Win­dows 8 ISO-image, pur­kaa se ja asen­nella nykyi­sen Win­dows 7:n päälle. Ja tie­ten­kin tar­kis­te­taan samalla onko koneessa 32- vai 64-bit­ti­nen ver­sio käytössä.

Mikä huo­mioi­ta­vaa?

Win­dows 7 Home Basic ja Win­dows 7 Home Pre­mium — ostaja hyö­tyy aina­kin koska hän saa Win­dows 8 Pro — ver­sion käyt­töön. Win­dows 8:n ver­siot ovat siis seuraavat:

 • Win­dows 8
 • Win­dows 8 Pro
 • Win­dows 8 Ultimate
 • Win­dows RT

Ensi vii­kolla lisää sopi­van het­ken tul­len kun käyt­tö­ko­ke­muk­sia ihan päi­vit­täi­sestä käy­töstä töissä.

4.6.2012 koke­muk­sia

Käy­tin puoli päi­vää Win­dows 8‑ympäristöä ihan taval­li­sessa käy­tössä. Mukana tuleva säh­kö­posti-ohjelma toimi erin­omai­sesti aina­kin Office 365:n osalta. Samoin asen­sin Lyncin käyt­töön ja se oli käy­tössä muu­ta­maan otteeseen.

Mic­ro­soft on avan­nut tuon 14,99 päi­vi­tys­tar­jouk­sen net­ti­si­vun mutta kun ker­toi­lin asiasta golf­ken­tän neu­vot­te­lu­huo­neessa niin lop­pu­tu­lema oli tämä:

Windows 8 paivitystarjous ja sen katsominen iPad-Safari-yhdistelmalla

Mic­ro­soft ei siis tyk­kää joko:

 1. Safa­rista
 2. Applen iOS-jär­jes­tel­mästä
 3. Applen uudesta iPadista
tämän päi­vi­tys­asian suh­teen. Ensim­mäi­nen Win­dows 8 — epäyh­teen­so­pi­vuus­asia joka tuli esille siis ;-(
 

5. — 6.6.2012 kokemuksia

Win­dows 8 kan­net­tava on ollut enim­mäk­seen satun­nai­sessa käy­tössä mutta mitään eri­koi­sem­pia ongel­mia ei ole ilmen­nyt. IE 10 — selain toi­mi­nut ok kai­killa sivuilla joilla olen työni puo­lesta käy­nyt. Asen­te­lin Mic­ro­sof­tin Sto­resta muu­ta­mia ohjel­mia ja lai­tan niistä lis­taa erikseen.

7.6. — 20.7.2012 kokemuksia

Olen käyt­tä­nyt yli kuu­kau­den Win­dows 8 — ympä­ris­töä ja vii­kolla asen­sin myös Office 2013 betan kan­net­ta­valle. Ohjel­mat jotka olen asen­ta­nut tällä aika­vä­lillä ovat seuraavat:
 
Asen­nettu Ohjelma
Huo­miot
Mic­ro­soft Lync  
Adobe Acro­bat X  
Opera  
Safari ei näytä sivuja samalla tavalla kuin muut selaimet
Met­roTwit  
Filezilla  
Mozilla Fire­fox  
Fresh Paint (Store)  
Cut the Rope (Store)  
Sun Java paketti Sam­po­pankki toimi ok asen­nuk­sen jälkeen
Adobe Flash tosi moni sivu vaa­tii tämän, käy­tän­nössä pakko asentaa
EyeTV Ter­ra­tec Home Cinema ei tun­nis­ta­nut USB-TV-kort­tia, asen­nus vaa­ti­kin .NET Fra­mework 3.5 asen­ta­mi­sen ja uudel­leen­käyn­nis­tä­mi­sen jäl­keen toi­mi­nut ok
AccuWeat­her (Store)  
Puzz­le­Touch (Store)  
Mah­jongg Deluxe (Store)  
Fruit Ninja (Store)  
Card­Ga­mes Chest (Store)  
puo­li­sen tusi­naa asiak­kai­den ja omia nykyi­siä Windows-sovelluksia Kart­ta­so­vel­luk­set toi­mi­neet ok, yksi ohjelma vaati .NET Fra­mework 2‑asentamisen, sen jäl­keen toimi ok
 
Jos­sain vai­heessa huo­ma­sin että miten virus­tor­junta ja Win­dows 8? Yri­tin asen­taa Mic­ro­sof­tin oman MS Secu­rity Essen­tial­sin palo­muuri- ja virus­tor­jun­taoh­jel­man. Lopputulos?
 
Win­dows 8 ilmoit­taa että käyt­tö­jär­jes­tel­män mukana tuleva Win­dows Defen­der sisäl­tää nuo kaikki omi­nai­suu­det. Eli en asen­ta­nut mitään 3. osa­puo­len tuo­tetta siis.
 
Ter­ra­tec Home Cinema on ollut ainoa ohjelma joka kaa­tui­lee. Siitä var­maan ilmes­tyy päi­vi­tys sopi­van het­ken tul­len, sillä välin käy­tämme sitä Mac­Book Pro lumi­leo­par­dissa jossa se nor­maa­listi on kakkosTV:n roolissa.
 
Win­dows 8 — ter­vei­sin Jari