Säh­köä ilmassa

Moi,

säh­köi­nen las­ku­tus yleis­tyy koko ajan ja itse­kin olen teh­nyt säh­köi­sen talous­hal­lin­non sekä pil­vi­pal­ve­lui­den osalta pro­jek­teja parin vii­mei­sen vuo­den aikana. Nyt myös Lap­peen­ran­nassa on mah­dol­li­suus mennä kuun­te­le­maan säh­köi­nen las­ku­tus — tee­man tii­moilta käy­tän­nön asioita semi­naa­rin merkeissä.

Voit lukea samalla pai­kal­li­sen tie­to­jen­kä­sit­tely-yhdis­tyk­sen, ESATKY, asioita samalla ker­taa. Olen sen orkes­te­rin puheen­joh­ta­jana joten siitä voi­daan kes­kus­tella myös kun näemme kas­vok­kain seu­raa­van kerran.

Säh­köä ilmassa siis — säh­köi­nen las­ku­tus 13.6.2012 — semi­naari Lap­peen­ran­nassa löy­tyy tästä lin­kistä.

Ter­vei­sin Jari