Uusin asia­kas­info ilmestynyt

Moi,

kesä 2012 — asia­kas­info on ilmes­ty­nyt. Klik­kaa Lon­toon Olym­pia­lais­ten logoa ja lue lisää. Olen itse menossa elä­mäni ensim­mäistä ker­taa (ja var­maan myös vii­meistä) kat­so­maan kisoja pai­kan päälle. Kat­son samalla tie­to­tek­ni­siä rat­kai­suja ja eri­tyi­sesti tablet­tien ja mobii­li­lait­tei­den käyt­töä kesä­olym­pia­lais­ten osalta.

Res­pon­sive Design, jonka suo­men­nosta en tiedä, on se termi jota käy­te­tään kun nykyi­siä net­ti­si­vuja suun­ni­tel­laan eri medioille ja eri­lai­sille pää­te­lait­teille. Lue ihmeessä kesä 2012 — asia­kas­in­fosta myös siitä.

Sala­sa­nat hukassa?

Win­dows XP:n Jär­jes­tel­män­val­vo­jan sala­sana huk­ku­nut? Active Direc­tory (AD) ‑ver­kon Admi­ni­stra­tor-tun­nus ei tie­dossa? Out­look Expres­sissä ja/tai Win­dows (Live) Mai­lissa on lai­tettu ras­tit koh­taan “muista sala­sa­nat” ja koneen siir­ron yhtey­dessä sala­sa­noista ei ole mitään tie­toa? Lue lisää kesä 2012 — asia­kas­in­fosta siis.

Kaikki nämä onnis­tu­vat — Ota roh­keasti yhteyttä!

Kesä­ter­vei­sin Jari