4G käy­tän­nössä…

Moi,

han­kin varayh­tey­deksi ja muu­hun­kin käyt­töön: Eli­san 4G mok­kula (Huawei E392) kiinni läp­pä­riin ja tässä käy­tän­nön nopeus Lap­peen­ran­nassa tänään eri pai­koissa (23.5.2012):

Eli­san 4G nopeus Lap­peen­ran­nan kes­kus­tassa 23.5.2012:
Elisa 4G Hiessilta Lappeenranta
Elisa 4G Hies­silta Lap­peen­ranta — 23.5.2012
 Sone­ran 4G nopeus Lap­peen­ran­nan kes­kus­tassa 9.7.2012:
Sonera 4G nopeus
Sonera 4G Kan­nel­katu Lap­peen­ranta — 9.7.2012

Näin ne nopeu­det kehittyvät.

LAN-WAN-WLAN-UMTS-3G-GPRS?

Ota yhteyttä niin voi­daan kat­soa yri­tyk­sesi tie­to­lii­ken­ne­rat­kai­sut ja miet­tiä samalla mm. pil­vi­pal­ve­luita ja nii­den jär­ke­vyyttä jo pel­käs­tään nopeuk­sien osalta. Hyvänä esi­merk­kinä “kuu­lu­vuu­desta ja miten toi­mi­via rat­kai­suja ne oikeasti on?” ==> tal­ven aikana olen käy­nyt ympäri Etelä-Kar­ja­laa mitä ihmeel­li­sim­missä pai­koissa ja käy­tän­nön fakta on että mitä lähem­pänä olemme Venä­jän rajaa, sitä sur­keampi on sekä puhe että data ja sen nopeus. Mutta kysy lisää miten eri ope­raat­to­rien verkko toi­mii Etelä-Karjalassa.

Suo­raan­Pil­veen ja/tai Suo­raan­Suo­neen sekä eri­tyis­toi­mek­sian­not ne joi­den poh­jalta voi­daan asiaa käydä läpi.

4G-ter­vei­sin Jari (kau­pun­gin kes­kus­tassa siis ko. luke­mat kol­men kilo­met­rin säteellä Lap­peen Marian kirkosta)