Suo­raan­Pil­veen

Moi,

Suo­raan­Suo­neen on ollut teke­mäni IT audi­toin­nin nimi. Sen osalta his­to­ria on simp­peli eli ensim­mäi­nen asiak­kaani yrit­tä­jän ural­lani oli sai­raa­laan ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­hin liit­tyvä IT audi­tointi. Par­hai­ten osa­sin selit­tää asian ter­meillä Kar­toita, Pin­ta­raa­paisu, Pin­taa­Sy­vem­mältä, Suo­raan­Suo­neen, Ensiapu ja Tekohengitys.

Pois­tin lopul­li­sesta tuo­te­va­li­koi­masta “Saat­to­hoito ja “Bal­sa­mointi” nimet mutta ne kyllä kuvai­si­vat tuot­teen elin­kaa­ria­jat­te­lu­mal­lin osalta ko. reper­tu­aa­rin, eikö vaan?

Asi­aan eli eril­lis­ten toi­mek­sian­to­jen osalta eri­lai­set pil­vi­pal­ve­lut, cloud com­pu­ting, kone­sa­li­pal­ve­lut ja muut “pal­ve­lut töp­se­listä” ovat olleet koko alku­vuo­den kai­kissa kes­kus­te­luissa esillä. Asiak­kaan ehdo­tuk­sesta nyt myös “Suo­raan­Pil­veen” on annettu nimeksi ko. riip­pu­mat­to­malle ja puo­lu­eet­to­malle pil­vi­pal­ve­lui­den auditoinnille.

Mitä Suo­raan­Pil­veen siis sisältää?

  • cloud com­pu­ting ja muut ope­raat­to­rien kone­sa­li­pal­ve­lut (Mic­ro­soft PBOS, Office365, Exc­hange Online, Sha­re­point Online, Office Web Apps, Google Apps for Busi­ness, Google Docs, säh­köi­nen talous­hal­linto) – mikä sopi­vin rat­kaisu meille? – sel­vi­tyk­set ja toimeksiannot
  • säh­kö­pos­ti­mi­graa­tiot ja tie­to­lii­ken­ne­muu­tok­set ope­raat­to­rien ja pal­ve­lun­tar­joa­jien välillä selvitykset
  • riip­pu­ma­ton ja puo­lu­ee­ton IT audi­tointi nykyi­sestä tilanteesta
 
Toi­mek­sian­toa voi­daan yhdessä miet­tiä mutta tar­koi­tuk­sena on kuten Suo­raan­Suo­neen — IT audi­toin­nissa se että saat rea­lis­ti­sen ja todel­li­sen tilan­teen omasta ympä­ris­tös­täsi. Samalla mie­ti­tään mihin haluat mennä 6 kk, 12 kk tai vaik­kapa kah­den vuo­den perio­dilla ja ovatko eri­lai­set kone­sali- ja pil­vi­pal­ve­lu­mal­lit oman orga­ni­saa­tiosi osalta jär­ke­vät ja kustannustehokkaat.
 
 
ter­vei­sin Jari