Mic­ro­soft Office Nokian Sym­bian puhe­li­mille julkaistu

Moi,

Sym­bian-puhe­li­miin ja siinä Nokia Annan jäl­keen tul­lee­seen Nokia Bel­len käyt­tä­jille ilmes­ty­nyt tänään Mic­ro­soft Apps 2.0 — valinta päi­vi­tyk­siin. Lisä­tie­toja löy­tyy sekä Nokian että Mic­ro­sof­tin sivuilta mutta alla on pää­koh­dat ko. asiasta koot­tuna versiona.

Se tar­koit­taa käy­tän­nössä sitä että Mic­ro­soft Word, Excel ja Power­point tuli­vat tar­jolle seu­raa­viin Nokian malleihin:

 • Nokia 701
 • Nokia 700
 • Nokia 603
 • Nokia E7
 • Nokia X7
 • Nokia C7
 • Nokia Oro
 • Nokia C6-01

Voit ladata päi­vi­tyk­sen Nokia Suite — ohjel­man tai puhe­li­men Nokia Software Update Tool­sin (Päi­vi­tyk­set valinta puhe­li­messa) avulla. Samalla päi­vit­tyy mui­ta­kin ohjel­mia, latauk­sen koko on noin 77 Mega­ta­vua kaikkiaan.

Mitä mal­leja on tämän päi­vi­tyk­sen ulko­puo­lella vielä?

 • Nokia N8
 • Nokia E6
 • Nokia 500
 • Nokia 808 PureView

Nokia 808 Pure­View jossa siis se mas­sii­vi­nen 41 mega­pik­se­lin kamera, mukana tulee tämä ohjelma esia­sen­net­tuna kun se saa­puu Euroo­pan mark­ki­noille. Nokia 808 PureView:ssä on siis myös käy­tössä Sym­bian Belle, ei ole Win­dows Phone — puhe­lin siis kuten Nokia Lumia.

Nyt vaan odo­te­taan mil­loin Mic­ro­soft Office ilmes­tyy Apple iPa­dille. Sehän olisi loo­gi­nen jat­kumo, eikö vaan?

Kevät 2012 — asia­kas­info ilmestynyt

Kevät 2012 — asia­kas­info on myös ilmes­ty­nyt. Siinä asiaa mm. XP- ja Vista-tuen ajan­koh­dista, sekä Office 2003:n osalta vas­taa­vaa tietoa.

Myös äly­pu­he­li­met kuten Nokia Sym­bian, Apple iOS, Android ja Win­dows Phone ote­taan huo­mioon IT audi­toin­teja ja/tai eri­kois­toi­mek­sian­toja tehdessä.

Ota roh­keasti yhteyttä!

ter­vei­sin Jari