Lumia 800 päivittyy…

Ter­veh­dys!

olen aikai­sem­min kir­joit­ta­nut Lumia 800:n käyt­tö­ko­ke­muk­sis­tani ja kaksi asiaa ovat ne joi­hin olen kysel­lyt neu­voja ja päi­vi­tystä. Ne ovat:

  • kuinka saan Print Scree­nin Lumian ruu­dulta kuten sen saa myös iPho­nesta ja Android-puhelimista?
  • akun kes­ton paran­ta­mi­nen (kes­tää juuri 8 tun­tia mutta ei enempää)?

Nyt Nokia on aloit­ta­nut Lumian päi­vi­tyk­set Sin­ga­po­ren suun­nalta aika­vyö­hyk­keit­täin ja ajoin päi­vi­tyk­sen (huom! EI viral­li­nen tapa):

vie hiiri päälle => Zoo­maa — klik­kaa suurentaaksesi

Käyt­tö­jär­jes­tel­män ver­sioksi tuli päi­vi­tyk­sen jäl­keen 7.10.8107.79 ja lai­teoh­jel­mis­to­ver­siona näkyy 1600.2487.8107.120.70. Ker­toi­len kom­men­tit kes­tääkö akku parem­min uudella versiolla.

Mozilla Fire­fox 11 ilmes­ty­nyt myös

Päi­vi­tys­ten osalta on ollut todella vil­kasta ja Mozilla Fire­foxin uusin ver­sio on nyky­ään 11. Tässä jakau­maa Doau­di­tin sivuilla käy­neistä selai­mista Tuli­ke­tun ja IE:n osalta:

DoAu­dit — IE jakauma — 1 kk DoAu­dit — Fire­fox jakauma — 1 kk
IE jakauma DoAuditin sivuilla aikajakso 1kk
Klik­kaa suurentaaksesi
Tuliketun jakauma DoAuditin sivuilla aikajakso 1kk
Klik­kaa suurentaaksesi

Se mikä kiin­nitti huo­mio­tani? IE 10 tulee Win­dows 8 betan mukana eli sitä­kin asen­neltu konei­siin. Lumia-puhe­li­men käyt­tä­jille tii­let ovat­kin jo tuttuja.

ter­vei­sin Jari