ET — eri­tyis­toi­mek­sian­not jat­ku­vat edel­leen… + SuoraanSuoneen

Ter­veh­dys,
minulta kysel­lään joka viikko asiak­kai­den lis­taa tai kenelle teet IT audi­toin­tia. En ole aikeissa enkä var­maan tule jul­kai­se­maan refe­rens­sit tai esi­mer­kit — sivuilla yhtään yri­tystä tai orga­ni­saa­tiota nimeltä. Alla on  muu­ta­mia esi­merk­kejä hie­man nor­maa­lista poik­kea­vista toimeksiannoista.

1. Uudet Win­dows 7 ‑läp­pä­rit, siirrä ja asenna kaikki van­hoista koneista… KIINAKSI kaikki!

Ostimme Hong Kon­gista hen­ki­lös­tölle uudet kan­net­ta­vat ja nyt pitäisi saada … POP3- ja IMAP-pos­ti­laa­ti­kot Win­dows Vista — ympä­ris­töstä jotka toi­mii Win­dows Mai­lin päällä. Lisäksi käy­tössä on Vista-koneissa Office 2007. Onnis­tuuko pro­fii­lien ja dato­jen sirto sekä kaik­kien yhteys­tie­to­jen, kalen­te­ri­mer­kin­tö­jen ja säh­kö­pos­tia­se­tus­ten siirto uusille koneille?
Tämä on nor­maa­lia toi­min­taa monelle koneen vaih­don yhtey­dessä ja pik­kui­sen sii­vousta sekä ohjel­mien uudem­pien ver­sioi­den käyt­töön­ot­toa, eikö vaan? Niin luu­lisi mutta pel­käs­tään näp­päi­mistö on tällainen:

Kiinalainen nappaimisto Samsungissa

Sam­sun­gin upo­uusi lap­top kyseessä, Win­dows 7 Pro­fes­sio­nal, 4 Gt kes­kus­muis­tia ja muu­ten­kin vii­mei­sintä huu­toa. Mutta myös käyt­tö­jär­jes­telmä ja mukana tul­lut Mic­ro­soft Office 2010 oli­vat myös kiinaksi!
Pika­tes­tinä kaikki toi­mii ok:

Onneksi eri­lais­ten ympä­ris­tö­muut­tu­jien %user­name%, %com­pu­ter­name%, jne avulla saa­tiin siirto teh­tyä ja samalla Exc­han­gen pro­fii­lien avulla siir­ryt­tiin nyky­ai­kai­sem­paan ympä­ris­töön. Ainoas­taan Xeroxin IP-ver­kossa ole­van moni­toi­mi­lait­teen kir­joi­ti­na­juri oli sel­lai­nen jonka osalta joudun/pääsin asen­ta­maan englan­nin­kie­li­sen aju­rin. Kii­nan­kie­li­sestä ver­siosta emme löy­tä­neet mis­tään “Sepa­ra­tor Page (ero­tin­sivu joka tulos­tuk­sen välissä)” ja sen päälle/pois otta­mi­nen jokai­sen tulos­tuk­sen osalta aiheutti kii­nan kie­li­sen aju­rin kanssa A3-kokoi­sen sivun tulos­tu­mi­sen käyt­tä­jä­tun­nuk­sen kera. Ongel­mat itse kul­la­kin siis…

2. Ostimme Macin kan­nat­ta­vat kai­kille, siir­ryimme Win­dow­sista pois ja nyt ei toimi moni juttu ollenkaan

Meillä ei toimi enää verk­ko­tu­los­tin ja sen skan­nauso­mi­nai­suus. Lisäksi emme pääse pal­ve­li­melle ollen­kaan ja säh­kö­pos­tiin ei saa alle­kir­joi­tuk­seen yri­tyk­sen logoa vaan se tulee vas­ta­päässä asiak­kaalle punai­sella ras­tilla. Puhe­lin­kes­kus­te­lumme asiak­kaan kanssa alkoi mel­kein noilla sanoilla. Aluksi en edes tajun­nut kysyä käyt­tö­jär­jes­tel­mää vaan \\palvelin\jako kyseli eril­li­siä tun­nuk­sia tai ei päästä ollen­kaan käyt­tä­jiä verk­ko­le­vyille. Ole­tin alkuun ole­van Mic­ro­sof­tin Active Direc­to­ryn (AD) ongel­man mutta kun tuli muu­ta­mia ter­mejä esille ja eri­tyi­sesti sana Safari selai­meksi tajusin vaih­taa kyse­ly­tak­tiik­kaa. Kyseessä oli siis Mac-ympäristö.
Asia­kas siis vaih­toi Win­dows XP ja Office 2003 — ympä­ris­töstä uusim­paan Macin  käyt­tö­jär­jes­tel­mään ja Macin mukana tule­ville sovel­luk­sille kuten Mail, iCal, iPhoto, Pages ja Num­bers. Myy­jän toi­mesta oli vakuu­teltu kai­ken toi­mi­van ok mutta jo pel­käs­tään Mic­ro­sof­tin AD-verk­koon kir­jau­tu­mi­nen oli tehty alta lipan ja pal­ve­li­melta käy­te­tyille client-ser­ver-sovel­luk­sille oli tehty Ter­mi­nal Ser­ver — yhteys Macin omalla etäyh­tey­dellä. Kie­li­va­linta US English joten näp­päi­mistö kir­jau­tu­mi­sen osalta oli jo haasteellinen.
Summa sum­ma­rum: Otimme AD-auten­ti­koin­nin Maccei­hin käyt­töön Active Direc­to­ryyn, vaih­doimme Macin mukana tul­lei­den ohjel­mien tilalle enem­män tutut Office 2011 for Mac-ohjel­mat käyt­töön. Vali­tet­ta­vasti Mac OS/X:n takia myös moni­toi­mi­laite jou­dut­tiin uusi­maan koska Applen mukaan noin viisi vuotta vanha tulos­tin on sel­lai­nen että aju­ria ei enää ole saa­ta­villa Snow Leopardiin.

3. Ser­gei suo­sit­teli käy­mään XXX-sivuilla, nyt minua uhkaa poliisi

Näitä on ollut muu­ta­mia Etelä-Kar­ja­lassa osal­tani ja vii­mei­sim­män casen kuvaus oli asiak­kaan suun­nalta tuo. Kone käyn­nis­tyi ja ter­ve­tu­liai­sena junt­tu­rassa kaikki. Käy­tän­nössä Win­dows XP käyn­nis­tyi ja ainoas­taan tämä näkymä oli saman­tien tie­to­ko­neen ruudulla:

Tässä tapauk­sessa nou­da­timme Cert.fi neu­voja ja put­sa­simme koneen. Samalla asiak­kaan kanssa tuli käy­tyä säh­köi­nen talous­hal­linto, äly­pu­he­li­met ja table­tit läpi ja nii­den osalta uusi ET — erityistoimeksianto.
Näillä esi­mer­keillä men­nään kohti uusia toi­mek­sian­toja siis. Ota roh­keasti yhteyttä!
Eri­tyis­toi­mek­sianto-ter­vei­sin Jari
PS: Sala­sa­nat hukassa? Lue lisää tästä lin­kistä.