Win­dows 8: tii­let ja kie­len vaihto vakiona

Moi,

loka­kuussa 2012 ilmes­tyy Win­dows 8. Ne ketkä käyt­tä­vät Nokia Lumia — puhe­linta ovat jo saa­neet ensim­mäi­sen kuu­kau­den aikana sat­tu­moi­sin tun­tu­maa miltä käyt­tö­liit­tymä näyt­tää Win­dows 8:n osalta.

Miltä käyt­tö­liit­tymä näyt­tää Win­dows 8:n osalta?

Austra­lia­lai­sen yri­tyk­sen tekemä Twit­ter-sovel­lus näyt­tää esi­merk­kiä käyttöliittymästä:

Windows 8 MetroTwit sovellus esimerkkinä

Met­roTwit-sovel­luk­sen voi asen­taa myös Win­dows 7 — konee­seen. Se mikä on huo­mioi­ta­vaa on esi­mer­kiksi Mic­ro­sof­tin  .NET Fra­mework 4 — asen­nus ensin ellei sitä ole jo aikai­sem­min asen­nettu. Kan­nat­taa kokeilla ja käyt­tää mikäli sinulla on Twit­ter-tili ja käy­tössä Windows.

Mitä muuta Win­dows 8 tuo mukanaan?

Tek­ni­sesti var­maan monia muu­tok­sia mutta lop­pu­käyt­tä­jän osalta mie­les­täni yksi suu­rim­mista muu­tok­sista on kielivalinta.

Windows 8 kielivalinta

Ostat kau­pasta tie­to­ko­neen ja 1. ker­ralla valin­tana on kieli: suomi, ruotsi vai englanti? Kun olet ker­ran valin­nut kie­len Win­dow­sissa, et voi enää vaih­taa käyt­tö­jär­jes­tel­män kieltä, eikö vaan? Tähän siis tulossa muu­tos. Isä voi käyt­tää englan­niksi, äiti suo­meksi ja tytär valita vaik­kapa venä­jän jos kou­lussa opis­ke­lee venäjää.

Win­dows 7 tukee 95 eri kieltä mutta taval­li­sesti sinun on han­kit­tava eri­lai­sia Lan­guage Pack — paket­teja jäl­leen­myy­jän kautta. Eri kie­liä tulee auto­maat­ti­sesti esi­mer­kiksi Win­dows 7 Ulti­ma­tessa mukana ladat­ta­vaksi (kaikki nuo 95 kieltä saa­ta­villa siis) mutta saat myös LIP — Lan­guage Inter­face Pack — paket­teja “mar­gi­naa­li­kie­lille” joilla käyt­tö­jär­jes­tel­män ylei­sim­mät komen­not tule­vat ko. kielille.

Win­dows 8 tuo muu­tok­sen tähän, näin aina­kin uusim­man tie­don mukaan. Kie­liä on tar­jolla kaik­ki­aan 108 ja voi olla enem­män­kin loka­kuussa 2012.

Mic­ro­sof­tin Win­dows 8 vai Applen Moun­tain Lion jouluksi?

Erin­omai­nen kysy­mys sillä molem­milta ilmes­tyy uusi käyt­tö­jär­jes­telmä tämän vuo­den aikana. Applen logiik­kana on aina uuden käyt­tö­jär­jes­tel­män osalta “sii­vota” tukea 3 — 5 vuotta van­hem­pien ohjel­mien, lait­tei­den ja esi­mer­kiksi gra­fiik­ka­pii­rien osalta. Tämä tar­koit­taa busi­ness­käy­tössä monelle nega­tii­vista yllä­tystä koska ei löydy esi­mer­kiksi moni­toi­mi­lait­teelle kir­joi­ti­na­ju­ria ollenkaan.

Asia kan­nat­taa käydä läpi IT audi­toin­nin kera. Samalla käy­dään läpi nykyi­nen tila, mitä on tar­jolla ja minne halu­taan oikeasti oman IT-ympä­ris­tösi osalta. Ota yhteyttä!

Win­dows 8 — ter­vei­sin Jari