Win­dows 8 Con­su­mer Pre­view ja IE 10

Moi,
Win­dows 8 Con­su­mer Pre­view ja omat sivuni ok:

Windows 8 ja DoAuditin nettisivut

Uusin tek­no­lo­gia ja sen soveltaminen?Käy­dään läpi nykyi­nen tilan­teesi, mie­ti­tään yhdessä suun­ni­telma ja teh­dään sen mukaan.
Kysy lisää. Ja ota roh­keasti yhteyttä!
ter­vei­sin Jari


Tie­to­jen palau­tus kova­le­vyiltä | Sala­sa­no­jen avaus eri tie­dos­toista ja käyt­tö­jär­jes­tel­mistä |  Tie­to­jen palau­tus käyt­tö­jär­jes­tel­mästä riip­pu­matta | Var­muus­ko­piointi & Arkis­tointi | Säh­köi­sen aineis­ton tutkinta |