Nokia Lumia 800 — ekat käyttökokemukset

Käyt­tö­ko­ke­muk­sia Lumiasta käy­tän­nön elämästä
sain ope­raat­to­rilta Nokia Lumia 800 puhe­li­men tänään 2.2.2012 ilta­päi­vän alussa ja tässä suo­raan ensim­mäi­siä käyt­tö­ko­ke­muk­sia sitä mukaa kun aloi­tin käy­tön. Päi­vi­tän koke­muk­sia sitä mukaa kun käy­tän eri yhteyk­sissä puhe­linta ja sen ominaisuudet/mahdollisuudet tule­vat esille.
ter­vei­sin Jari, aktii­vi­nen Apple iPhone 3 & 4 käyt­täjä sekä Nokia E7 käyttäjänäNokia Lumia 800

To 2.2.2012: Pur­ka­mi­nen ja käyt­tö­kun­toon laitto — 1. päivä Lumian käytössä

 • pake­tissa on mukana suo­ja­kuori. Se on omassa mus­tassa loo­tassa ja oli mel­kein ensim­mäi­nen asia jonka mei­na­sin heit­tää ros­kiin pak­kauk­sen pur­ka­mi­sen jälkeen
 • vähän aikaa meni päh­käil­lessä kuinka saa SIM-kor­tin lai­tet­tua, mutta Push/Paina tar­raa tajusin pai­nella ensin että USB-lii­tin löy­tyy ja Slide/liuta tar­rasta siitä vie­restä ja mic­ro­SIM-kortti sisään. Lumia 800 vaa­tii siis saman­lai­sen kool­taan pie­nem­män mic­ro­SIM-kor­tin kuin esi­mer­kiksi Apple iPhone 4. Tämä kan­nat­taa huo­mioida mikäli on käy­tössä taval­li­nen SIM-kortti, ja eri­tyi­sesti jos sillä taval­li­sen kokoi­sella SIM-kor­tilla on vielä yhteys­tie­toja tallessa!
 • Vir­rat päälle ja heti ensim­mäi­senä näyt­tää kuvaa ==> kytke laite tie­to­ko­nee­seen mukana tule­valla USB-piuhalla
 • win­dow­sup­date ei tun­nis­ta­nut Win­dows 7‑koneessa koko lai­tetta mutta luin mukana tul­lutta pikao­pasta sen ver­ran että … => Asenna Zune-ohjelma. Aivan sama kuin Apple iTu­nes siis Applen leluissa, Zunella teh­dään hie­no­sää­töä ja var­muus­ko­pioin­tia yms. Zune siis konee­seen ja asen­nuk­sen puo­li­vä­lissä suun­nil­leen kuu­lui ääni että USB-laite on tunnistettu
 • Tämän jäl­keen pääsi asen­ta­maan itse puhe­linta. Ja taas kaksi huo­mioi­ta­vaa asiaa. Tar­vit­set Mic­ro­sof­tin tilin (Hot­mail monella tai Live ID-tun­nus mal­liin japa(at)hotmail.fi yms) jotta voit akti­voida puhe­li­men tule­via Win­dows Mar­ketplace — asen­nuk­sia var­ten. Ja lisäksi Nokian tiliä kysyt­tiin. Minulla oli molem­mat val­miina jo aikai­sem­min, Hot­mail-tili vuo­desta 1997 ja Nokia-tili noin vuo­desta 2005 Nokia PC Sui­ten ajoilta
 • Lumia 800 oli käyt­tö­kun­nossa kun olin ensin anta­nut maan, aika­vyö­hyk­keen ja syn­ty­mä­ajan Live ID-tun­nuk­selle. Syn­ty­mä­ajan tar­koi­tus on ohjel­mien ostossa var­maan joten­kin toden­taa mil­lai­sia ohjel­mia voi/saa asennettua

Hot­mai­liin tuli infoa heti rekis­te­röin­nin jälkeen:
Windows Phone tervetuloa
Puhe­lin oli siis käyt­tö­kun­nossa, sain jopa soi­tet­tua sillä ja lähe­tet­tyä teks­ta­rin. Seu­raa­vana lai­toin säh­kö­pos­tin, ja samalla kalen­te­rin sekä yhteys­tie­dot. Hot­mai­lin tili oli­kin jo synk­ro­ni­soi­tu­nut rekis­te­röin­nin ja käyt­tö­kun­toon lai­ton yhtey­dessä. Nyt tuli se WAU-efekti osaltani.

Säh­kö­pos­tin asennus

 • Minulla on Mic­ro­soft Office 365 käy­tössä joten säh­kö­pos­tin osalta kir­joi­tin jari.harju(at)doaudit.fi + “sAlA3anan1salaisena_ja_vaikeana”
 • kolme minuut­tia myö­hem­min säh­kö­posti, kalen­teri ja yhteys­tie­dot oli­vat kun­nossa, täy­sin auto­maat­ti­sesti, synkronisoituna!
 • Ei mitään lähtevän/tulevan pos­tin pal­ve­li­men ase­tuk­sia tai vas­taa­via. Lisäksi tuon kol­men minuu­tin aikana puhe­lin ehdotti Lync clien­tin lataa­mista ja sii­hen samat ase­tuk­set kuin Office 365-tilissä ja voi­laa, Lync oli käyttövalmis
 • kävin lisäksi kat­so­massa miten työ­ryh­mä­si­vus­toni näkyy ja sinne Office 365-ase­tuk­set ja WAU, 4260 tie­dos­toa näkyi suo­raan. Sen ver­ran minulla on Sha­re­point Onli­nessa mate­ri­aa­lia, ext­ra­net-tyyp­pi­sesti aina saa­ta­villa jos vaan Inter­net toimii
 • Exc­hange Online, Lync Online ja Sha­re­point Online — hie­nosti integroitu, ja toi­mii sama integrointi myös Apple iPho­nessa ja Apple iPa­dissa joita käy­tän myös päivittäin

Mui­den pos­ti­laa­ti­koi­den asen­nus meni myös ok mutta jou­duin IMAP- ja POP-ase­tuk­sia kat­so­maan, lukuu­not­ta­matta Google Mai­lia joka meni yhtä kivut­to­masti kuin Office 365 ase­tuk­set puhelimeen.

Mui­den ohjel­mien käyt­töä ja asennusta

Olen ollut vuo­desta 1992 Nokia­lan­dian käyt­täjä ja vii­mei­set kolme vuotta myös iPho­nen käyt­täjä (yhteensä 480 Apple Sto­ren sovel­lusta kah­dessa iPho­nessa ja Ipa­dissa) eli seka­käyt­täjä. Lisäksi käy­tämme kotona Mac­Book Pro kan­net­ta­vaa per­heen yhtei­senä koneena joten se tulee rin­nalla vah­van Win­dows-ympä­ris­tön lisäksi. Itsel­leni Win­dows Pho­nen osalta se tar­koitti saman tien seu­raa­vien ohjel­mien etsimistä:

 • YLEn Teksti-TV — löytyykö?
 • YLEn muu tar­jonta — lähinnä uuti­set muu­ten kuin nettiselaimella?
 • pank­ki­so­vel­lus (Osuus­pankki, Nor­dea, Sampo) — onko ole­massa maa­lais­ten pank­kiin lähinnä?
 • printsc­reen Lumialle jos ja kun tar­vit­see näyt­tää eri tilai­suuk­sien mate­ri­aa­lia — löy­tyykö sellaista?
 • PDF-tie­dos­to­jen avaa­mi­nen — onnis­tuuko suo­raan vai tar­vit­seeko eril­li­sen ohjelman?
 • Twit­ter ja Face­book — lähinnä jotta tie­dän miten toi­mi­vat ja satun­nai­sessa käy­tössä — onko vakiona vai eril­li­nen ohjelma?

Ensim­mäi­sen päi­vän fii­lis oli posi­tii­vi­nen. Eri­tyi­sesti puhe­li­men nopea ja jou­heva toi­minta miel­lytti. Asiaa aut­toi että olen asiak­kai­den N9-mal­lia käpis­tel­lyt asen­nus­ten osalta tal­ven aikana muutenkin.
Ker­toi­len noi­den osalta lähiai­koina lisää, sali­ban­dy­peli ajoi ohitse ja illan muu ohjelma tors­tain osalta. Tästä jat­ke­taan sopi­van het­ken tullen.

Pe 3.2.2012 koke­muk­sia — toi­nen päivä Lumian käytössä

En ole ladan­nut puhe­linta per­jan­tain aikana joten sen osalta akku­kesto ollut ok. Tosin olen ollut koko päi­vän asiak­kai­den luona joten var­si­nai­nen käyttö on jää­nyt lähinnä lait­teen näyt­tä­mi­seksi heille. Asen­sin pe-aamuna seu­raa­vat ohjelmat:

 • Adobe Rea­der
 • Face­book
 • Twit­ter
 • HIFK Tas­ku­peto
 • Joke­rit Live
 • SM-liiga Tulok­set
 • Minun Sonera
 • Nor­dea Mobiilipankki
 • SkyDrive
 • Suomi Teksti-TV
 • Veik­kaus
 • What­sApp
 • Yleis­ra­dio
 • Nokia Yhteys­tie­to­jen siirto

Lait­teessa oli­vat vakiona lisäksi Hel­sin­gin Sano­mat ja Sports Trac­ker. Kaikki ohjel­mat asen­tui­vat hel­posti. Teksti-TV on puo­lik­kaan ruu­dun kokoi­nen, toi­sen puo­len vie nume­rot joten se kuka kat­soo 640 * 480 tai 800 * 600 reso­luu­tiolla tie­to­ko­neen näyt­töä niin on vai­keuk­sia nähdä noin pientä fonttia.
Tyt­tä­reni asensi MP3-tie­dos­toja Zunen avulla pari sataa kap­pa­letta joten voi kuun­nella niitä sopi­van het­ken tul­len vii­kon­lop­puna. Nap­pi­kuu­lok­keet oli­vat hyvät, ja käy­vät ris­tiin Applen kuu­lok­kei­den kanssa. Han­kin­ta­lis­talle pitää ottaa kui­ten­kin toi­nen sei­nä­la­turi, on USB-piu­han päässä sel­lai­nen val­koi­nen perin­tei­sen puhe­lin­pis­tok­keen sirompi pai­nos. Ja vii­kon­lo­pun aikana tulee var­masti esille tupak­ka­syt­kä­riin sopiva laturi. Joten­kin on sel­lai­nen fii­lis että auton han­si­kas­lo­ke­rossa ole­vista puo­lesta tusi­nasta eri­lai­sesta latu­rista yksi­kään ei lataa Lumiaa.…
Pe-illan ter­vei­sin. Ja edel­leen akku elossa, ilman latausta to-illan jälkeen.

La 4.2.2012 koke­muk­sia – kol­mas päivä Lumian käytössä

YLE Teksti-TV:n osalta oli pakko etsiä Suomi Teksti-TV:n tilalle toi­nen ja pois­taa tuo. Löy­tyi mie­les­täni erin­omai­nen ver­sio (tosin ver­ta­sin koko ajan Neva­lai­sen Tomin Apple iPhone-teksti-TV sovel­luk­seen) ja otin käyt­töön SotfwareMK:n Tele­text Fin­land 3.1‑version. Jää­pal­lon MM-välie­rää Suomi — Venäjä YLE Aree­nalta kat­soes­sani asen­sin lisäksi seu­raa­vat ohjelmat:

 • Ampparit.com Rea­der
 • Bandwidth Test
 • BBC News Mobile
 • Cool Tools
 • Draw Free!
 • Find MY McDonald’s
 • Flashlight‑X
 • Free Speed Test
 • GolfCard GPS
 • han­dyscan
 • IPC­hec­ker
 • Posti Trac­king Lite
 • Solar Sys­tem
 • Spo­tify
 • Teksti-TV
 • TuneIn radio
 • Unit Con­ver­ter
 • Vii­nio­pas
 • WinP­hone Info Free
 • World Clock
 • WRC Live
 • You­tube

MP3-musii­kin kuun­te­lua tuli nap­pi­kuu­lok­keen avulla käy­tet­tyä. Erin­omai­set nap­pi­kuu­lok­keet tuli­vat mukana. Ja kun menin osta­maan Win­dows-puhe­li­mella kap­pa­letta niin kysyt­tiin Nokian tun­nuk­sia. Niillä tun­nuk­silla on siis musii­kin ostossa käyt­töä. Nokia Musiikki => mp3-kauppa => 1,29 Euroa tuli ostok­selle hin­taa, Robin: Front­side Ollie. Nokian musiik­ki­kau­passa kysy­tään 1. ker­ralla luot­to­kor­tin nume­roa ja vaih­toeh­toina ovat seuraavat:

 • Visa
 • Mas­terCard
 • Ame­rican Express
 • Diners Club
 • JCB

Sain ostok­sen teh­tyä mutta toi­vot­ta­vasti Nokia-kauppa ei toimi yhtä eri­koi­sella tavalla kuin edel­li­nen käyt­tö­ko­ke­muk­seni Nokian kau­passa. Sil­loin se ostatti pariin ker­taan saman kap­pa­leen samaan Nokia E7-puhe­li­meen ja vaikka vali­tin Nokialle, en kos­kaan saa­nut yhtään Euroa takai­sin. Applen kau­passa info­taan että olet jo osta­nut tämän, voi ladata uudes­taan mutta ei mene mak­sua toi­seen ker­taan siis.
Ja nyt löy­dän puhe­li­meni myös Pai­kanna Puhe­lin ‑sovel­luk­sella net­ti­se­lai­men kautta (www.windowsphone.com):

Windows Oma Puhelin

Lisä­sin Face­book- ja Twit­ter-tilini ja “Ihmiset”-laatikko alkoi nyt vil­kut­ta­maan elä­mää enem­män­kin. Nyt puhe­lin tas­kuun ja päi­vän aska­rei­sin. Suomi hävisi Venä­jälle jää­pal­lossa 4–6 ja suun­tana prons­siot­telu sunnuntaina.

Su 5.2.2012 koke­muk­sia — nel­jäs päivä Lumian käytössä

Lau­an­tain  aikana lisä­sin sala­sa­nan puhe­li­meen, ole­tuk­sena se ei siis ole käy­tössä. Nyt kyse­lee kol­men minuu­tin jäl­keen PIN-koo­dia mutta aika­vii­veen voi itse mää­ri­tellä. Kat­se­lin lisäksi sovel­luk­sia joita käy­tössä iPho­nes­sani ja iPa­dissa ja seu­raa­vat ohjel­mat löy­tyi­vät myös Win­dows Mar­ketplacen kautta:

 • Shazam
 • Sound­Hound
 • llta-Sano­mat
 • WordPress

Win­dows Live ID-tun­nuk­sella teh­dään kaikki kyt­kök­set mui­hin sovel­luk­siin. Sen avulla anne­taan oikeu­det käyt­tää LinkedIn‑, Face­book- ja Twit­ter-tilejä. Integrointi on toteu­tettu käyt­tä­jän osalle hyvin joten itse­kin sain aikaan sen että tas­ku­lamp­puso­vel­luk­sen suo­si­tus meni Twit­te­riini puolivahingossa!
Ensim­mäi­nen ohjelma joka päi­vit­tyi Mar­ketplacen kautta oli SM-Liiga Tulok­set sovel­lus su-aamuna. Suomi saa­nee tur­piinsa jää­pal­lon prons­siot­te­lussa, kap­teeni Ville Aal­to­sen ruot­sin­kie­li­sestä haas­tat­te­lusta sain aina­kin jotain sel­vää (Huom! kokeile Zoo­mausta, ei tule mitään ääntä tms):
Ville Aaltonen Suomen jääpallomaajoukkueen kapteeni

Ma 6.2.2012 koke­muk­sia — vii­des päivä Lumian käytössä

Akun kesto on äly­pu­he­li­missa se mikä oikea ongelma. Joka 12. tunti latauk­seen eli juuri ja juuri kes­tää työ­päi­vän ajan. Sama on Applen iPho­nessa myös. Mikä oli aamulla posi­tii­vista että auton han­si­kas­lo­ke­rossa oleva Nokia E7 laturi tupak­ka­sy­tyt­ti­meen käy myös Lumi­aan. Samoin E7:n pöy­tä­la­turi toi­mii ok Lumian kanssa.
Työ­päi­vän aikana on ollut tar­vetta parille uudelle ohjel­malle jotka asen­sin myös:

 • Weat­her
 • Elisa Viihde
 • F1 Calen­dar 2012
 • Angry Birds

Mic­ro­sof­tin oman Läm­pö­tila-ohjel­man oli­sin luul­lut mene­vän W‑kirjaimen koh­dalle mutta se on lis­talla ekana: [weat­her xxx]. Var­maan kor­jaan­tuu jos­sain välissä mutta ominaisuus/virhe kenties?

Ti — ke 7. — 8.2.2012 koke­muk­sia — 6. ja 7. päivä Lumian käytössä

Olen palan­nut Lumian­kin osalta takai­sin äly­pu­he­lin­ten arkeen. Eli heti kun lait­toi useam­pia sovel­luk­sia käyt­töön niin ihan samalla tavalla kuin Applessa, työ­päi­vän riit­tää akku ja sit­ten taas lada­taan. Lisäksi kaksi ker­taa Lumia men­nyt sillä tavalla tilt­tiin että vain vir­ran sam­mut­ta­mi­nen aut­taa. Molem­milla ker­roilla sama tilanne, se jää pää­va­li­kon ja juuri edel­li­sen aukais­tun sovel­luk­sen välille ikui­seen luup­piin. Vii­mei­seksi tänään aamulla Ihmi­set => Lin­ke­dI­nistä vil­kai­sin van­han tutun uutta tit­te­liä ja sii­hen ora­van­pyö­rään jäi 800 pyörimään.
Itsel­läni noin puo­li­sen tusi­naa sel­laista special-iPhone-iPad-sovel­lusta joita ei ole vielä löy­ty­nyt ilmai­sena ja/tai kau­pal­li­sena Win­dows Mar­ketplacen kautta. Mutta tilanne var­maan para­nee, ja onhan Lumian logiikka hyvä ja integrointi Office-sovel­luk­siin parasta mitä mark­ki­noilta löy­tyy tällä hetkellä.

To — pe 9. — 10.2.2012 koke­muk­sia — viikko lumian käyttöä

Tors­tai sujui ilman sen suu­rem­pia eri­koi­suuk­sia mutta pe-aamuna oli neljä ohjel­maa päi­vit­ty­nyt Marketplacelle:

 • Teksti-TV (Tele­text Finland)
 • Phone Help
 • Verk­koa­se­tus
 • Elisa Viihde

Edel­leen kai­paan muu­ta­maa eril­listä sovel­lusta. Nyt on kokei­lussa InT­heK­now seit­se­män päi­vän ajan jos sillä sai­sin Google Ana­ly­tics — rapor­tit näky­mään samalla tavalla kuin iPho­nessa ole­valla vas­taa­valla tuotteella.
Se mistä olen Lumiassa tyy­ty­väi­nen on integrointi Office 365-ympä­ris­tööni ja natii­vi­tuki Office-tiedostoille.
Nokia E7 päi­vi­tyk­sen Anna ==> Belle osalta koke­muk­set tors­tailta eivät olleet yhtä posi­tii­vi­sia. Niistä voin ker­toilla erik­seen kyse­li­jöille, tie­doksi Bel­len osalta siis.

La-su 11. — 12.2.2012 koke­muk­sia — kah­dek­sas ja yhdek­säs päivä käyttöä

Tein lau­an­taina ensim­mäi­sen Win­dows Mar­ketplacen ostok­sen, siis kau­pal­li­sen. Homma menee näin:

 1. olet jo teh­nyt Win­dows ID-tun­nuk­sen aikai­sem­min (muu­ten ei yhtään ohjel­maa voi asen­taa siis) Lumialle
 2. InT­heK­now-ohjelma teki sen mitä iPho­nessa olen käyt­tä­nyt ==> Google Ana­ly­tics-rapor­tointi. Kah­den päi­vän tes­ti­käy­tön jäl­keen 1,99 Euron ostos siis jonka halusin tehdä
 3. koska en ole aikai­sem­min teh­nyt ostok­sia, kysyi luot­to­kor­tin nume­roa. En alka­nut täyt­te­le­mään sitä pie­neltä ruu­dulta vaan mars­sin Win­dows-koneelle ja kir­jau­duin www.windowsphone.com kautta. Visa-kor­tin tie­dot ja sit­ten suo­raan sieltä ostok­sen teko. Valit­sin vaih­toeh­don, lähetä puhe­li­meen suo­raan ohjeet ja sent­tiä vaille kaksi Euroa ostos oli tehty. Vai oliko?
 4. Mitään ei tapah­tu­nut, puhe­li­meen ei tul­lut mitään infoa parin minuu­tin sisällä ostok­sesta joten oli pakko kir­jau­tua uudes­taan omalla tun­nuk­sella. Onko puhe­lin­nu­mero se mille tein ostok­sen? On mutta miten siis toi­mii kun ei tie­toa onko men­nyt kaikki ok
 5. Ei muuta kuin Lumia 800 käteen ja sitä kautta mar­ketplacelle. InT­heK­now ostosta teke­mään (epäi­lin että menee toi­seen ker­taan 1,99 Euroa nyt…) ==> ohjelma ker­toi että on puhe­li­messa käy­tössä. Asia siis ok mutta oli­sin odot­ta­nut jota­kin vah­vis­tusta joko puhe­li­meen tai sähköpostiin

Mar­ketplacen kautta on päi­vit­ty­nyt nyt seit­se­män (7) ohjel­maa vii­kon aikana, myös Hel­sin­gin Sano­mat — sovel­lus. Kaikki ohjel­mat ovat toi­mi­neet hyvin mutta kahta asiaa kai­paan ja kuka voi kertoilla?

 • Saanko Lumiasta suo­raan Prinstsc­ree­nin ja voin tal­len­taa sen kuvat-hake­mis­toon Lumiassa? Olisi käyt­töä monesti, ei vähi­ten esi­tyk­sissä ja säh­kö­pos­tin liitteenä
 • Saanko vaaka- tai pys­ty­suo­ran asen­non pako­tet­tua jää­mään kuten iPho­nessa ja iPa­dissa? La- ja su-ilta­päi­vän penk­kiur­heilu TV2:n hiih­to­la­jien osalta pal­jasti ko. omi­nai­suu­den. Se onko vasen tai oikea kylki paras asento kat­soa telk­ka­ria, jää­köön luki­jan arvailtavaksi…

PS: Belle ja Nokia E7, kaikki säh­kö­pos­ti­ti­lit lai­tettu takai­sin. Minusta tuo on perus­ta­vaa laa­tua oleva ongelma päi­vi­tyk­sessä. Yhden (työ)päivän voi huo­letta varata että saa Nokia E7:n takai­sin iskuun kun tekee päi­vi­tyk­sen. Päi­vi­tys­pa­ketti itses­sään 260 Mega­ta­vua, ja ei asennu OTA (Over the Air).

Miten jat­ke­taan?

Uusi viikko alkaa, ja tämä viikko pyhi­tetty eri­tyis­toi­mek­sian­noille Etelä-Kar­ja­lassa. Ja tors­taina 16.2.2012 avointa dataa välissä. Vasem­massa tas­kussa iPhone 4 ja oikeassa tas­kussa Lumia 800. Pyrin käyt­tä­mään koko vii­kon Lumiaa, kaikki vas­ta­pe­lu­rit työ­vii­kolla pai­kal­li­sia yrit­tä­jiä joten Nokia­lan­dia siinä mie­lessä var­maan enem­män esillä. Tiis­taina kii­naa, venä­jää, viroa, rans­kaa ja vähän suomi-englanti sekoi­tusta jotta saa­daan kan­sain­vä­li­syyttä Office 365 — ympä­ris­tön mie­tin­nän osalta.
Sitä­hän sä kysyit?

Lumian käyt­tö­ko­ke­muk­sia vii­kolta 7 (ma 13.2. — pe 17.2.2012)

Olen käyt­tä­nyt Lumiaa ma-ti aikana maasto-olo­suh­teissa, ei ongel­mia käy­tössä. Edel­leen kai­paan kuva­ruu­tu­ko­pion otta­mista koska tämä olisi hel­pointa selos­taa printscreeneillä:

Push-kan­siot
 • Applen IPho­nessa voi mää­ri­tellä Push-kan­siot joita tark­kail­laan ja sitä kautta mm. sään­tö­jen avulla nii­hin suo­raan mene­vät pos­tit voi lukea
 • Kuinka tämä teh­dään Lumiassa?

Vähän aikaa päh­käil­tyäni löy­sin itse seu­raa­van ratkaisun:
Ole­te­taan että minulla takana Exc­hange 2010 (kuten Office 365-käyt­tä­jänä onkin) ja pos­tin kan­sio­ra­kenne seuraava:

 • Saa­pu­neet
 • Lähe­te­tyt
 • to-do
 • avoinna ole­vat
 • asia­kas 1
 • asia­kas 2
 • pri­vaatti
 • tär­keä
 • Pois­te­tut
 • seka­laista seurakuntaa

Ole­tuk­sena Lumia kat­soo Inbox-kan­siota, eikö vaan? Ja jos sinulla on sään­töjä kuten “pos­tin saa­puessa @asiakas1.fi osoit­teesta ohjaa se suo­raan asia­kas 1 kan­sioon” jne. Mitä voit tehdä siis kun Push-kan­siota ei pääse määrittelemään?

 • Mene  pos­ti­laa­tik­koosi kat­so­maan Saa­pu­neet kansiota
 • Siellä on nor­maa­lit  mutta ota se kolme pis­tettä (jat­kuu…), valitse kan­siot vaih­toehto. Eli kan­siot ==> näytä kaikki kan­siot valin­taan. Sit­ten kah­laa asia­kas 1 kan­sion päälle, klik­kaa sitä ja valitse synk­ro­noi tämä kansio
 • kun kan­sio on synk­ro­ni­soitu, taas niitä kolme pis­tettä (jat­kuu…) ja valitse kiin­nitä aloitusnäyttöön
 • Voi­laa ==> Lumiasi etusi­vulla on ko. asia­kas 1 kan­sio ja jos sinne tulee sano­mia, näkyy ko. kan­sioon saa­pu­nei­den sano­mien luku­määrä myös

Ja homma toi­mii ihan samalla tavalla Google Mai­lin kanssa myös pikakokeilulla.

Tuli lopul­ta­kin se jota odo­tin 5 minuu­tin sisällä

Tila­sin 11.2 sen Google Ana­ly­tics — sof­tan ja sil­loin ihmet­te­lin kun mitään infoa ei tul­lut. No nyt tuli vah­vis­tus mutta vii­ti­sen päi­vää myöhemmin:

Lumia on toi­mi­nut ok mutta akun kesto on se työ­päi­vän mitta. Se nyt vaan on näin, tilanne sama kuin Applen iPho­nessa siis.
Per­jan­taina näy­tän isom­malle poru­kalle iPho­nen ja Lumian yhteä­läi­syyk­siä ja eroja. Mie­timme samalla mitä avoin data, esi­mer­kiksi paik­ka­tie­toik­ku­nan sovel­lus, voi antaa mah­dol­li­suuk­sia tämän vuo­den aikana.

Summa sum­ma­rum — kah­den vii­kon yhteen­veto (2. — 17.2.2012)

Nokia E75 & E7, ja Nokia Sym­bian-puhe­li­men käyt­tä­jälle yli­päänsä jolla on “Mail for Exc­hange” pro­fiili käy­tössä, sekä osin myös Nokia N9-käyt­tä­jälle suu­rin ja posi­tii­vi­sin muutos?

 • useam­man Exc­hange-pos­ti­laa­ti­kon käyttö samaan aikaan!
 • voit siis lait­taa puhe­li­meen etunimi.sukunimi@firma.fi tun­nuk­sen, samoin esi­mer­kiksi info@firma.fi ja palaute@firma.fi pos­ti­laa­ti­kot ja hoi­della useam­paa Mic­ro­soft Exc­hange-tiliä samalla puhelimella
 • Nokia E75 ja E7 ilmoit­ta­vat ko. tilan­teessa että “enim­mäis­määrä, siis yksi!, on jo käy­tössä” ja jou­tuu teke­mään POP/I­MAP-pro­fii­leita jos fir­man pos­ti­pal­ve­lin tukee sitä
 • Nokia N9 logiikka ylös — alas, oikealle — vasem­malle, en oppi­nut sitä  itse aina­kaan Win­dows Pho­nen logiik­kaan verrattuna

Ja mikä ollut nega­tii­vi­sin asia?

 • näp­päi­mis­tön puute joka on Nokia E75 ja E7 mal­leissa, sekä Nokia Com­mu­nica­to­rin eri versioissa
 • kos­ke­tus­näyttö, ja enna­koiva ehdot­telu sanoista, ei vaan ole monelle se hyvä tapa koska pik­ku­ril­lillä aina­kin itse jou­dun teke­mään teks­tin syöttöä

Yhteen­ve­toa 18.2. — 1.3.2012

Lumia on toi­mi­nut ok taval­li­sessa käy­tössä mutta akku kes­tää sen työ­päi­vän ver­ran. Win­dows Mar­ketplacen kautta on tul­lut päi­vi­tyk­siä ja olen asen­ta­nut ne sitä mukaa kun päi­vi­tyk­siä on ollut tarjolla.
Lumiasta on tul­lut busi­ness­käyt­töön itsel­leni puhe­lin mutta edel­leen käy­tän iPhone Nelosta enem­män koska ne ohjel­mat joita tar­vit­sen mm. IT audi­toin­neissa, special tar­koi­tuk­sissa, jne löy­ty­vät Applen puhe­li­meen parem­min. Eni­ten kai­paan Lumiassa PrintSc­reen toi­min­taa ja kuvan tal­len­ta­mista live-tilan­teesta mm. Power­point-esi­tyk­siin tai tämän sivun esi­mer­keiksi Lumian osalta.
Tästä jatketaan.

Lumia-ter­vei­sin Japa