ET => Erityistoimeksiantoja…

Moi,
olin asiak­kaan luona käy­mässä ja otin samalla kaksi kuvaa klo 15:45 aikaan hämä­rän las­keu­tuessa tam­mi­kuussa 2012. Se kuka tie­tää mitä kuvissa on tehty ja osaa hie­man selos­taa mitä eri­lai­sia eri­tyis­toi­mek­sian­toja voi­daan tehdä => tar­jolla pari kap­pa­letta yri­tys­lah­joja par­haille kuvien kommentoijille!

Voit ker­toa kom­men­tit suo­raan Ota yhteyttä — lomak­keen kautta.
Sovel­le­taan tie­to­lii­ken­nettä, Win­dows-eko­sys­tee­mejä, mok­ku­loita ja muita tek­nii­koita hyvin eri­lai­sissa käy­tän­nön asioissa kuten täs­sä­kin casessa teh­tiin. Ko. pro­jekti jat­kuu vielä tammi-hel­mi­kuun ajan. Var­si­nai­sesti olen enim­mäk­seen Lap­peen­ran­nan kes­kus­tan alu­eella asiak­kai­den luona tai jos­sa­kin muu­alla “läs­nä­työssä”. Mutta kyl­lä­hän työ­ai­kana ulkoilu, käy­tän­nön teke­mi­nen, sar­ja­port­tien ras­sailu ja yli­päänsä vaih­telu todel­li­sessa reaa­li­maa­il­man ympä­ris­tössä virkistää!
Lue lisää vuo­den 2011 ja 2012 toi­mek­sian­noista tästä lin­kistä. Ota roh­keasti yhteyttä eri­tyis­toi­mek­sian­to­jen osalta!
ter­vei­sin Jari, Suo­raan­Suo­neenTM — tek­niik­kaa käytännössä
PS: Paik­ka­tie­toik­ku­nan kart­ta­so­vel­lus ken­ties aut­taa ko. kuvien taus­tain­foksi. Aina­kin valo­ku­vien paikka sel­viää siitä, eikö vaan? 😉