Belle, Lumia ja Zoomailua

Moi,
Mozilla Fire­fox 10 on ilmes­ty­nyt myös ja toi­mii kaikki sillä(kin). Asi­aan eli Nokian Sym­bian-puhe­li­mille on tulossa Annan jäl­keen Belle:

Mitä Belle — päi­vi­tys tuo mukanaan?

Eri­tyi­sesti kos­ke­tusoh­jausta on uudis­tettu. Lisäksi tar­jolla ovat vapaasti muo­vail­ta­vat wid­ge­tit, tupla­määrä aloi­tus­näyt­töjä, kes­ki­tetty tapah­tu­mien ilmoi­tus­palkki ja Nokia N9:n kal­tai­nen valik­ko­jen navi­gointi. Lisäksi tulee eri­tyi­sesti yri­tys­käyt­tä­jiin vetoa­via Mic­ro­sof­tin sovel­luk­sia: Lync, Sha­re­point, One­Note, Exc­hange Acti­ve­Sync ja Power­Point Broadcaster.
Ota yhteyttä eri­tyi­sesti jos har­kit­set pil­vi­pal­ve­luita. Teh­dään ensin riip­pu­ma­ton ja puo­lu­ee­ton IT audi­tointi ja sen perus­teella voi­daan samalla kat­soa ja miet­tiä yhdessä polku vuo­sille 2013 — 2015 myös mobii­li­lait­tei­den osalta.
Lue tästä lisää IT audi­toin­nista.

Lumia

Ope­raat­to­reilta 1. hel­mi­kuuta saa moni odot­ta­mansa Nokia Lumia — puhe­li­men. Kysy lisä­tie­toja sen osalta eri­tyi­sesti Mic­ro­soft Office 365 — ympä­ris­tössä. Mm. nimi­pal­ve­lui­hin pitää tehdä muu­ta­mia muu­tok­sia jotta esi­mer­kiksi Lync toi­mii Win­dows Pho­nen osalta kunnolla.
Lue tästä lisää muista eri­tyis­toi­mek­sian­noista.

Zoom?

Muu­ta­massa pro­jek­tissa käy­tetty myös esi­mer­kiksi Zoom-toi­min­toa. Kokeile lii­kut­ta­malla hiirtä kuvien päällä ja myös klik­kaa­malla niin näet mitä tarkoitan:

Kysy lisää esi­mer­kiksi WordPress & Gene­sis plat­for­mista tai Mic­ro­soft Office 365-asioista. Tai käy­tän­nösssä mistä tahansa tie­to­tek­niikka-asiasta niin audi­toi­daan, tut­ki­taan & sel­vi­te­tään yhdessä ja etsi­tään Sinun tar­pei­siisi paras ja käy­tän­nöl­li­sin ratkaisu!
Mobiili‑, pilvi- ja Zoo­mai­lu­ter­vei­sin Jari