Uusi vuosi, uudet projektit

Hyvät Asiak­kaani ja yhteistyökumppanini,

tätä vuotta on vielä jäl­jellä muu­tama viikko. Kii­tos erin­omais­ten asiak­kai­den lop­pu­vuo­den kalen­teri on täy­teen buu­kattu eri­lais­ten pro­jek­tien osalta. Vuo­den 2012 osalle on sovittu eri­lai­sia pro­jek­teja toi­min­nan ja työ­ta­po­jen kehit­tä­mi­seen. Nor­maa­listi IT audi­toin­nin kautta teh­dään tilan­ne­kar­toi­tus, miten nyt teh­dään ja sen perus­teella mie­ti­tään miten tie­to­tek­niikka aut­taa yri­tystä pidem­mällä aika­vä­lillä. Se on tar­koit­ta­nut vuo­den 2011 tomek­sian­to­jen osalta tosi radi­kaa­leja muu­tok­sia monissa asiak­kaissa, eri­tyi­sesti tie­to­jär­jes­tel­missä ja kuinka niitä käytetään.
Kysy lisää niin sovi­taan pala­ve­rille aika ja tulen hen­ki­lö­koh­tai­sesti ker­to­maan ja käy­dään läpi tilan­teesi. Samalla voin ker­toa miten eri asioita on tehos­tettu ja vanha toi­min­ta­tapa on romu­tettu koko­naan samalla.
Lue lisää esi­merk­kejä — osasta ja vii­mei­sim­mästä asia­kas­tie­dot­teesta mil­lai­sia eri­lai­sia pro­jek­teja on tehty. Samalla tavalla uusilla ideoilla jat­ke­taan vuo­den 2012 osalta.
Hyvää jou­lua ja yhteis­työn mer­keissä menes­tyk­se­kästä uutta vuotta 2012!
ter­vei­sin Jari
PS: => tulossa helmikuussa: