ProAm Hoc­key 1.12.2011 (ja iOS 5.01)

Kutsu DoAu­dit Oy:n asiak­kaille, yhteis­työ­kump­pa­neille ja tuttaville!

Kut­summe myös muut­kin kuin DoAu­dit Oy:n asiak­kaat, yhteis­työ­kump­pa­nit ja tut­ta­vat ter­ve­tul­leena seu­raa­maan 1.12.2011 klo 18:30 alkaen tun­net­tu­jen suo­ma­lais­ten ja venä­läis­ten jää­kiek­ko­le­gen­do­jen välistä PRO AM Hoc­key –otte­lua Lap­peen­ran­nan jäähalliin.

Klik­kaa kuvaa suurentaaksesi!

Pää­sy­lip­puja voi ohei­sen kut­sun mukai­sista lip­pu­pis­teistä hakea jän­nit­tä­vään ja viih­teel­li­seen jää­kiek­ko­ti­lai­suu­teen, joka on AINA ilmai­nen kai­kille. Pai­kan päällä tapah­tu­man mm. Portti tar­joaa Ukko-Pekka –gril­li­mak­ka­rat kai­kille kat­so­jille ilmaiseksi!
Nyt kiekko- ja urhei­lu­hen­ki­set tut­ta­vat­kin liikkeelle!
Lait­ta­kaa sana kier­tä­mään! SET Pet­roc­he­micals, SET Group, YIT, Radio Sput­nik, Suomi-Venäjä seura ja Portti spon­so­roi­vat tapah­tu­maa. Tilai­suu­den jär­jes­tä­jänä toi­mii Cont­rol Eye Promotion.
Läm­pi­mästi tervetuloa!

 
 
 
 
 

Apple iOS 5.01 päi­vi­tys Apple Clou­din kautta

Apple jul­kaisi ensim­mäi­sen päi­vi­tyk­sen ilman iTu­nes-kyt­köstä. Päi­vi­tin iPho­nen sekä iPa­din, alla muu­tama kuva asiasta pikain­fon muodossa.

Klik­kaa suurentaaksesi

Klik­kaa suurentaaksesi

Klik­kaa suurentaaksesi